Motie Van der Graaf c.s. over hoe om te gaan met de percelen en gebouwen van de inrichting in Veenhuizen - Jeugdcriminaliteit

Deze motie i is onder nr. 68 toegevoegd aan dossier 28741 - Jeugdcriminaliteit.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jeugdcriminaliteit; Motie; Motie van het lid Van der Graaf c.s. over hoe om te gaan met de percelen en gebouwen van de inrichting in Veenhuizen
Document date 03-10-2019
Publication date 04-10-2019
Nummer KST2874168
Reference 28741, nr. 68
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

28 741

Jeugdcriminaliteit

Nr. 68

MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Voorgesteld 3 oktober 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wordt voorgesteld om de jeugdgevangenis Juvaid in Veenhuizen te sluiten per 1 januari 2021;

verzoekt de regering, om voor het einde van dit kalenderjaar in overleg te treden met provinciale en lokale overheden en de DJI over hoe er op korte en middellange termijn kan worden omgegaan met gebouwen en percelen van de pi-voorzieningen in Veenhuizen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf Van Toorenburg Kuiken

Van Wijngaarden Renkema

kst-28741-68 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 28 741, nr. 68


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.