Motie Kuiken c.s. over garanties voor de financiering van civielrechtelijke plaatsen - Jeugdcriminaliteit

Deze motie i is onder nr. 67 toegevoegd aan dossier 28741 - Jeugdcriminaliteit.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jeugdcriminaliteit; Motie; Motie van het lid Kuiken c.s. over garanties voor de financiering van civielrechtelijke plaatsen
Document date 03-10-2019
Publication date 04-10-2019
Nummer KST2874167
Reference 28741, nr. 67
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

28 741

Jeugdcriminaliteit

Nr. 67

MOTIE VAN HET LID KUIKEN C.S.

Voorgesteld 3 oktober 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is twee justitiële jeugdinrichtingen te sluiten, één in het noorden van het land en één in het zuiden van het land, maar dat er op deze plaatsen kleinschalige voorzieningen zullen worden gerealiseerd;

overwegende dat er nog geen garanties zijn voor financiering van de civielrechtelijk te plaatsen jongeren en dat het nog onzeker is of gemeenten deze extra kosten gaan dragen;

verzoekt de regering, ervoor garant te staan dat deze civielrechtelijke plaatsen er gaan komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken Van Nispen Van den Berge

kst-28741-67 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 28 741, nr. 67


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.