Motie Nijboer/Alkaya over de dekking voor het niet doorgaan van de renteverhoging buiten de OCW-begroting zoeken - Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Deze motie i is onder nr. 56 toegevoegd aan dossier 35300 - Miljoenennota 2020.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van de leden Nijboer en Alkaya over de dekking voor het niet doorgaan van de renteverhoging buiten de OCW-begroting zoeken
Document date 03-10-2019
Publication date 03-10-2019
Nummer KST3530056
Reference 35300, nr. 56
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

35 300

Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

Nr. 56

MOTIE VAN DE LEDEN NIJBOER EN ALKAYA

Voorgesteld 3 oktober 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de dekking voor het niet doorgegane wetsvoorstel renteverhoging voor studenten van 226 miljoen binnen het hoger onderwijs is gezocht;

overwegende dat ook het hoger onderwijs investeringen in plaats van bezuinigingen verdient;

verzoekt de regering, dekking buiten de begroting van OCW te zoeken en daar bij de Voorjaarsnota voorstellen voor te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Alkaya

kst-35300-56 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300, nr. 56


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.