Motie Raemakers/Bergkamp over het project Nu Niet Zwanger - Langdurige zorg

Deze motie i is onder nr. 258 toegevoegd aan dossier 34104 - Langdurige zorg.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Langdurige zorg; Motie; Motie van de leden Raemakers en Bergkamp over het project Nu Niet Zwanger
Document date 02-10-2019
Publication date 03-10-2019
Nummer KST34104258
Reference 34104, nr. 258
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

34 104

Langdurige zorg

Nr. 258

MOTIE VAN DE LEDEN RAEMAKERS EN BERGKAMP

Voorgesteld 2 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat te allen tijde voorkomen moet worden dat kwetsbare vrouwen vanwege financiële problemen geen anticonceptie of niet de gewenste vorm van anticonceptie gebruiken gezien het grote belang van een goede seksuele gezondheid voor elke vrouw;

constaterende dat nog onvoldoende in beeld is wat de omvang is van deze kwetsbare groep en in welke mate zij al (financieel) kunnen worden en worden geholpen;

verzoekt de regering om:

  • • 
    te onderzoeken hoeveel vrouwen al worden geholpen door het project Nu Niet Zwanger;
  • • 
    te monitoren wat de omvang van de gehele doelgroep van Nu Niet Zwanger is en hoeveel vrouwen daarvan worden bereikt en daaropvolgend door dit project worden geholpen;
  • • 
    te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om kwetsbare vrouwen van anticonceptie te voorzien vanuit het beginsel van zelfbeschikking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Raemakers

Bergkamp

kst-34104-258 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 34 104, nr. 258


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.