Motie Edgar Mulder over alle voorwaarden bij de zorginkoop verplicht openbaar maken - Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Deze motie i is onder nr. 22 toegevoegd aan wetsvoorstel 34971 - Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw); Motie; Motie van het lid Edgar Mulder over alle voorwaarden bij de zorginkoop verplicht openbaar maken
Document date 02-10-2019
Publication date 03-10-2019
Nummer KST3497122
Reference 34971, nr. 22
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

34 971

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Nr. 22

MOTIE VAN HET LID EDGAR MULDER

Voorgesteld 2 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zorgverzekeraars bij de inkoop van zorg indirect de aanspraak op zorg kunnen beperken;

van oordeel dat transparantie bij het zorginkoopbeleid essentieel is en dat afspraken openbaar en controleerbaar moeten zijn;

verzoekt de regering, alle voorwaarden bij de zorginkoop verplicht openbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Edgar Mulder

kst-34971-22 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 34 971, nr. 22


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.