Amendement Dik-Faber over inspraak van verzekerden - Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Dit amendement i is onder nr. 15 toegevoegd aan wetsvoorstel 34971 - Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw); Amendement; Amendement van het lid Dik-Faber over inspraak van verzekerden
Document date 02-10-2019
Publication date 02-10-2019
Nummer KST3497115
Reference 34971, nr. 15
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

34 971

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Nr. 15

AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 2 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, worden aan artikel 28a, tweede lid, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma drie onderdelen toegevoegd, luidende:

  • c. 
    de inzet van niet door de wet voorgeschreven reserves;
  • d. 
    het aanbod van zorgverzekeringen;
  • e. 
    de wijze waarop de zorgverzekeraar nieuwe verzekerden werft.

Toelichting

Verzekerden dragen jaarlijks met elkaar voor ruim € 23 miljard bij aan de financiering van de uitgaven van de zorgverzekeraars (via de nominale premie en het eigen risico). Daarnaast zijn de meeste zorgverzekeraars coöperaties, waarvan de verzekerden lid zijn. In dat licht vindt de indiener dat het inspraakrecht voor verzekerden, zoals voorgesteld in het wetsvoorstel, te beperkt is. Zij mogen nu alleen inspraak uitoefenen op het zorginkoopbeleid en het klantcommunicatiebeleid. Indiener stelt daarom voor om het inspraakrecht op drie onderdelen van het beleid uit te breiden: de inzet van niet door de wet voorgeschreven reserves, het aanbod van zorgverzekeringen en de wijze waarop de zorgverzekeraar nieuwe verzekerden werft. Ten aanzien van de inzet van niet door de wet voorgeschreven reserves kan het bijvoorbeeld gaan om de keuze om de premie laag te houden of juist de buffer te verhogen met het oog op een voorziene stijging van de zorguitgaven. Bij het aanbod van zorgverzekeringen zijn er ook keuzes waarbij inspraak van verzekerden geëigend is, onder andere omdat deze keuzes de premie van de verschillende zorgverzekeringen kunnen beïnvloeden. Tot slot is ook de inzet van (financiële) middelen voor het werven van nieuwe verzekerden een onderdeel van beleid waarbij verzekerden volgens indiener goed betrokken kunnen worden.

Dik-Faber

kst-34971-15 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 34 971, nr. 15


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.