Amendement Ellemeet ter vervanging van nr. 11 over inspraak inzake het beleggingsbeleid - Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Dit amendement i;Dit gewijzigd amendement i is onder nr. 14 toegevoegd aan wetsvoorstel 34971 - Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw); Amendement; Amendement van het lid Ellemeet ter vervanging van nr. 11 over inspraak inzake het beleggingsbeleid
Document date 02-10-2019
Publication date 02-10-2019
Nummer KST3497114
Reference 34971, nr. 14
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

34 971

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Nr. 14

AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111

Ontvangen 2 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt in het tweede lid na «zorginkoopbeleid» ingevoegd «en het beleggingsbeleid».

II

In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 28a, tweede lid, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: c. beleggingen van de zorgverzekeraar.

III

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 28c als volgt gewijzigd:

  • 1. 
    In het eerste en tweede lid wordt na «zorginkoopbeleid» ingevoegd «en het beleggingsbeleid».
  • 2. 
    In het derde lid wordt «onderdeel a» vervangen door «onderdelen a en c».
  • 3. 
    In het vierde en vijfde lid wordt na «zorginkoopbeleid» ingevoegd «en het beleggingsbeleid».

1 Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting.

kst-34971-14 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Toelichting

In dit amendement is geregeld dat in de inspraakregeling wordt vastgelegd dat de zorgverzekeraar zijn verzekerden inspraak moet bieden in onderdelen van zijn beleggingsbeleid. Ook is geregeld dat de vertegenwoordiging van verzekerden adviesrecht heeft met betrekking tot het jaarlijkse beleggingsbeleid.

Op dit moment beleggen Nederlandse zorgverzekeraars samen meer dan twee miljard euro in farmaceutische bedrijven. Wanneer één van deze farmaceutische bedrijven winst maakt, komt dit de zorgverzekeraar ten goede. De indiener van het amendement ziet het juist als de taak van zorgverzekeraars om de prijs van medicijnen voor verzekerden omlaag te brengen. Uit onderzoek van SOMO, in opdracht van de Eerlijke Verzekeringswijzer, blijkt dat veel zorgverzekeraars op dit moment niet open communiceren over hun beleggingen en beleggingsdoelen en hun stemrecht en inspraak niet voldoende gebruiken om de koers van farmaceutische bedrijven te wijzigen. Hiermee handelen zij niet in overeenstemming met de aanbevelingen in de OESO-richtlijn voor multinationale ondernemingen.

Met dit amendement wordt het inspraakrecht van verzekerden op het beleggingsbeleid van hun zorgverzekeraar wettelijk vastgelegd. Hiermee is een zorgverzekeraar verplicht om zowel zijn zorginkoopbeleid als zijn beleggingsbeleid voor te leggen aan de vertegenwoordiging van verzekerden. Op dit moment is er geen instrument waarmee verzekerden kunnen controleren of de zorgverzekeraar zorgvuldig omgaat met beleggingen, en hebben zij geen inspraak op de inhoudelijke invulling van het beleggingsbeleid van hun verzekeringsmaatschappij. Het wettelijk vastleggen van het inspraakrecht van de verzekerden op de beleggingen en het beleggingsbeleid van de zorgverzekeraar, en het waarborgen van de transparantie, is vereist om betaalbare medicijnen en duurzaam beleggen te garanderen en om te voldoen aan de OESO-richtlijn voor multinationale ondernemingen.

In het huidige wetsvoorstel is de inspraak van verzekerden alleen vastgelegd als het gaat om het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraar. Ons voorstel is om eenzelfde wetsartikel toe te voegen over het beleggingsbeleid van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars zullen transparant moeten zijn naar hun verzekerden over de omvang van hun investeringen, hun stemgedrag en de resultaten die worden geboekt. Een vaststelling, wijziging of intrekking van het beleggingsbeleid zal ter advies moeten worden voorgelegd aan verzekerden. Daarnaast kunnen verzekerden ongevraagd advies geven. Wanneer een zorgverzekeraar van het advies afwijkt, dient hiervoor gegronde reden te worden geven.

Ellemeet

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 34 971, nr. 14 2


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.