Motie Van Ojik over een betere waarborging van veilige vliegroutes boven conflictgebieden - Vliegramp MH17

Deze motie i is onder nr. 146 toegevoegd aan dossier 33997 - Vliegramp MH17.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vliegramp MH17; Motie; Motie van het lid Van Ojik over een betere waarborging van veilige vliegroutes boven conflictgebieden
Document date 01-10-2019
Publication date 02-10-2019
Nummer KST33997146
Reference 33997, nr. 146
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

33 997

Vliegramp MH17

Nr. 146

MOTIE VAN HET LID VAN OJIK

Voorgesteld 1 oktober 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft aanbevolen dat de VN-luchtvaartorganisatie ICAO meer het voortouw moet nemen om de veiligheid van vliegroutes boven conflictgebieden te verbeteren;

van mening dat de huidige praktijk, waarin beslissingen hierover worden overgelaten aan individuele landen en vliegtuigmaatschappijen, te gevaarlijk en vrijblijvend is;

constaterende dat Nederland de komende drie jaar een zetel heeft in de VN -luchtvaartorganisatie ICAO;

verzoekt de regering, zich binnen de VN-luchtvaartorganisatie ICAO in te spannen voor het bereiken van betere waarborging van veilige vliegroutes boven conflictgebieden, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik

kst-33997-146 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 33 997, nr. 146


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.