Motie Van Helvert c.s. over het hoofdstuk over mensenrechten uitwerken en opnieuw voorleggen aan de Tweede Kamer - China

Deze motie i is onder nr. 4 toegevoegd aan dossier 35207 - China.

1.

Kerngegevens

Officiële titel China; Motie; Motie van het lid Van Helvert c.s. over het hoofdstuk over mensenrechten uitwerken en opnieuw voorleggen aan de Tweede Kamer
Document date 30-09-2019
Publication date 30-09-2019
Nummer KST352074
Reference 35207, nr. 4
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 207

China

Nr. 4

MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 30 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland en China in de toekomst zullen werken aan sterkere economische banden;

constaterende dat in de nota «Nederland-China: een nieuwe balans» staat dat Nederland per situatie gaat bekijken hoe om te gaan met het schenden van mensenrechten;

constaterende dat nu reeds duidelijke en brede signalen van grootschalige schending van mensenrechten in China aan de orde zijn;

overwegende dat economische banden met China grote kansen bieden en daarmee ook ingezet kunnen worden als hefboom voor het handhaven van mensenrechten;

overwegende dat het aanspreken op mensenrechten in internationaal verband op strategische wijze moet geschieden;

overwegende dat Nederland als gastheer van de internationale stad van recht en vrede een voortrekkersrol kan vervullen;

roept het kabinet op, om het hoofdstuk in de nota «Nederland-China: een nieuwe balans» over mensenrechten uit te werken en opnieuw voor te leggen aan de Tweede Kamer, waarbij een strategie wordt gepresenteerd waarmee Nederland met de internationale gemeenschap de universele mensenrechten in China de plaats wil geven die ze verdienen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert Sjoerdsma Voordewind Ploumen

kst-35207-4 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Van Ojik

Bisschop

Kuzu

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 207, nr. 4 2


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.