Motie Koopmans c.s. over een brede internationale coalitie voor een gelijk speelveld met China - China

Deze motie i is onder nr. 5 toegevoegd aan dossier 35207 - China.

1.

Kerngegevens

Officiële titel China; Motie; Motie van het lid Koopmans c.s. over een brede internationale coalitie voor een gelijk speelveld met China
Document date 30-09-2019
Publication date 30-09-2019
Nummer KST352075
Reference 35207, nr. 5
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

35 207

China

Nr. 5

MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 30 september 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de ongelijkheid in de handels- en investeringsverhou-dingen met China, onder meer vanwege ongelijke toegangsbepalingen, staatssteun bij aanbestedingen en de politieke vermenging van de Chinese staat en commercie;

verzoekt de regering, een brede internationale coalitie te bouwen en concrete stappen te nemen in Europees en waar relevant in WTO-verband teneinde:

  • gelijke toegang voor Europese en Chinese bedrijven in elkaars markt te bereiken;
  • oneerlijke concurrentie tegen te gaan door effectieve maatregelen te nemen opdat Chinese en andere bedrijven door middel van staatssteun niet op oneigenlijke wijze Europese bedrijven kunnen wegconcurreren;
  • bij openbare aanbestedingen mee te doen wegen dat Europese bedrijven zich in veel gevallen aan meer regels moeten houden dan hun Chinese (en andere) concurrenten;
  • de gebrekkige bescherming van intellectueel eigendom door China te doen versterken;

verzoekt de regering tevens, hiertoe in kaart te brengen welke Europese en nationale maatregelen eventueel genomen kunnen worden om deze doelen te bereiken, en de Kamer uiterlijk in mei 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans Van Helvert Bisschop Sjoerdsma Voordewind

kst-35207-5 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 207, nr. 5


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.