Motie Sjoerdsma over een impacttoets ten aanzien van mensenrechten voor de export van IT-producten - China

Deze motie i is onder nr. 14 toegevoegd aan dossier 35207 - China.

1.

Kerngegevens

Officiële titel China; Motie; Motie van het lid Sjoerdsma over een impacttoets ten aanzien van mensenrechten voor de export van IT-producten
Document date 30-09-2019
Publication date 30-09-2019
Nummer KST3520714
Reference 35207, nr. 14
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

35 207

China

Nr. 14

MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 30 september 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het zeer onwenselijk is wanneer Nederlandse techniek of software in het buitenland gebruikt kan worden voor massasurveillance en het schenden van mensenrechten;

constaterende dat de huidige wet- en regelgeving en due-diligenceverplichtingen voor het bedrijfsleven niet toereikend zijn om dergelijke export tegen te houden en te voorkomen dat er mensenrechtenschendingen plaatsvinden met behulp van deze technologie;

overwegende dat het een taak van de overheid is om bedrijven te ondersteunen in hun due-diligenceverplichtingen door hen van de juiste informatie te voorzien over de gevolgen van export naar overheden waarvan bekend is dat zij zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen;

verzoekt de regering, een verplichte mensenrechtenimpacttoets in te stellen voor de export van IT-producten die ingezet kunnen worden voor massasurveillance,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

kst-35207-14 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 207, nr. 14


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.