Gewijzigd amendement Hijink ter vervanging van nr. 9 over het informatierecht van verzekerden - Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Dit gewijzigd amendement i is onder nr. 13 toegevoegd aan wetsvoorstel 34971 - Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Hijink ter vervanging van nr. 9 over het informatierecht van verzekerden
Document date 02-10-2019
Publication date 27-09-2019
Nummer KST3497113
Reference 34971, nr. 13
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Vergaderjaar 2019-2020

34 971 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking

van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Nr. 13 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK TER

VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 2 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

Aan artikel 40, tweede lid, worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma drie onderdelen toegevoegd, luidende:

  • c. 
    het zorginkoopproces;
  • d. 
    de wachtlijsten, en
  • e. 
    de vergoedingen.

Toelichting

Met dit amendement wordt het informatierecht van verzekerden vastgelegd. Verzekerden hebben een achterstand in informatie als het gaat om het inkoopproces van zorg, wachtlijsten en vergoedingen. Dit amendement strekt tot doel om verzekerden het recht te geven op alle informatie die raakt aan de vergoeding van een behandeling en op de inkoopafspraken die bepalend zijn voor het uitoefenen van het recht op zorg van een verzekerde. Zo moet bijvoorbeeld - wanneer de verzekerde dat wenst - in het geval van wachtlijsten inzichtelijk worden gemaakt welke inkoopafspraken, budgetplafonds of tarieven een belemmering vormen om bij de zorginstelling naar keuze zorg te kunnen krijgen.

Hijink


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.