Amendement Hijink over de controlerende taak van de Algemene Rekenkamer - Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Dit amendement i is onder nr. 10 toegevoegd aan wetsvoorstel 34971 - Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw); Amendement; Amendement van het lid Hijink over de controlerende taak van de Algemene Rekenkamer
Document date 27-09-2019
Publication date 27-09-2019
Nummer KST3497110
Reference 34971, nr. 10
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

34 971

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Nr. 10

AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 27 september 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende: Ba

In artikel 93, vierde lid, onderdeel c, vervalt «, voor zover deze niet bij artikel 121 zijn beperkt».

II

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Artikel 121 vervalt.

Toelichting

De indiener acht het van belang dat de vertegenwoordiging van verzekerden beschikking heeft over alle noodzakelijk informatie om haar advies- en instemmingsrecht volwaardig invulling te kunnen geven. Transparantie over de uitgaven en controle op de rechtmatigheid en doelmatigheid van uitgaven door de zorgverzekeraar is daarbij cruciaal.

Dit amendement heeft tot doel de Algemene Rekenkamer controlerende taken en bevoegdheden te geven op de wijze waarop zorgverzekeraars de op grond van de Zorgverzekeringswet aan hen toegekende publieke

kst-34971-10 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

middelen besteden opdat de vertegenwoordiging van verzekerden volwaardig gebruik kan maken van haar versterkte invloed op de zorgverzekeraar.

Hijink

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 34 971, nr. 10 2


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.