Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Brussels - EU monitor

EU monitor
Tuesday, April 7, 2020
calendar

Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Brussels

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
date September 5, 2019 09:00 - 18:30
city Brussels, Belgium
location Paul-Henri Spaak building (PHS) i Show location
room P3C050
organisation Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) i

9.00 - 12.45 uur

Brussel, Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

15.00 - 18.30 uur

Brussel, Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

(inclusief goedkeuring van de aanbevelingen van de coördinatoren overeenkomstig artikel 214, zie de feedbacknota van de coördinatoren van de vergadering van 24 juli 2019)

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 10 juli 2019 PV - PE639.769v02-00

9.00 - 9.45 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 4. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

LIBE/9/00556

2019/2028(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA - PE639.622v01-00

AM - PE640.610v01-00

Bevoegd:

 

BUDG -

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT - PE639.763v02-00

 Goedkeuring ontwerpadvies en begrotingsamendementen

*** Einde elektronische stemming ***

9.45 - 11.15 uur

 • 5. 
  Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie - Een blauwdruk voor actie

COM(2019)0343

LIBE/9/00712

 Gedachtewisseling met Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie

Presentatie van de activiteiten van de agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ) - EASO en eu-LISA

11.15 - 12.00 uur

 • 6. 
  Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

LIBE/9/01079

 Presentatie van de taken en activiteiten van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken door Nina Gregori, uitvoerend directeur

12.00 - 12.45 uur

 • 7. 
  Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

LIBE/9/01080

 Presentatie van de taken en activiteiten van eu-LISA door Krum Garkov, uitvoerend directeur

* * *

13.30 - 14.45 uur

Met gesloten deuren

 • 8. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

15.00 - 16.00 uur

 • 9. 
  Hoorzitting met de kandidaat voor de functie van plaatsvervangend uitvoerend directeur van Europol (art. 54 van Verordening (EU) 2016/794), de heer Jürgen Ebner

Presentatie van de activiteiten van de agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ) - FRA

16.00 - 16.45 uur

 • 10. 
  Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

LIBE/9/01081

 Presentatie van de taken en activiteiten van het FRA door Michael O’Flaherty, directeur

16.45 - 17.30 uur

 • 11. 
  Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

LIBE/9/01082

 Presentatie van de taken en activiteiten van de EDPS door Wojciech Wiewiórowski, adjunct-toezichthouder EDPS

17.30 - 18.30 uur

 • 12. 
  Overeenkomst tussen Canada en de Europese Unie inzake de doorgifte en verwerking van gegevens uit het Passenger Name Record

LIBE/9/00072

*** 2013/0250(NLE) 12652/2013 - C8-0089/2014

 

Rapporteur:

 

Sophia in 't Veld (Renew)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET

   
 

TRAN

   

 Presentatie over de sluiting van de overeenkomst door de Commissie

 • 13. 
  Rondvraag
 • 14. 
  Volgende vergaderingen

 12 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 17.30 uur (Brussel)


1.

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE)

The Parliamentary Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs is responsible for:

 • 1. 
  The protection within the territory of the Union of citizens' rights, human rights and fundamental rights, including the protection of minorities, as laid down in the Treaties and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...

4.

More info