COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs), Brussels - EU monitor

EU monitor
Tuesday, May 26, 2020
calendar

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs), Brussels

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
date December 9, 2019 - December 10, 2019
city Brussels, United States
location Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs, EPSCO Show location
organisation Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO) i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 9 december 2019 (OR. en)

14572/1/19 REV 1

OJ CONS 70 SOC 774

EMPL 586 SAN 490

CONSOM 322

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken)

Europagebouw, Brussel

9 december 2019 (10.00)

Justus Lipsiusgebouw, Brussel

10 december 2019 (10.00)

ZITTING OP MAANDAG 9 DECEMBER 2019 (10.00 uur)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

Niet-wetgeving 14737/1/19 REV 1

VOLKSGEZONDHEID

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  De economie van het welzijn - volgende stappen in

  gezondheidsinvesteringen als kernelement 14303/19

  Oriënterend debat

 • 4. 
  Europees farmaceutisch beleid ─ versterkte samenwerking en

  coördinatie met het oog op een betere toegang tot geneesmiddelen 14307/19

  Oriënterend debat Diversen

 • 5. 
  a) Voorliggend wetgevingsvoorstel

  (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Verordening betreffende de evaluatie van 14619/19 gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 5844/18 2011/24/EU Informatie van het voorzitterschap

  • b) 
   Gezondheidssituatie in de EU 14714/1/19 REV 1 Informatie van de Commissie
  • c) 
   Stand van de uitvoering van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen en van Verordening (EU) 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

   Informatie van de Commissie

  • d) 
   Resultaten van door het Finse voorzitterschap 14738/19 georganiseerde conferenties

   Informatie van het voorzitterschap

  • e) 
   Werkprogramma van het komende voorzitterschap Informatie van de Kroatische delegatie

ZITTING OP DINSDAG 10 DECEMBER 2019 (10.00 uur)

WERKGELEGENHEID EN SOCIAAL BELEID

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 6. 
  Toekomstige beleid inzake gendergelijkheid en 14251/19 gendermainstreaming in de EU

  Oriënterend debat

 • 7. 
  Conclusies over gendergelijke economieën in de EU: volgende 14254/19 + ADD 3 stappen – de balans van 25 jaar uitvoering van het Actieprogramma

  van Peking Aanneming

 • 8. 
  Conclusies over een nieuw strategisch EU-kader voor gezondheid 14630/19 en veiligheid op het werk: gezondheid en veiligheid op het werk in

  de EU beter implementeren Aanneming

 • 9. 
  De toekomst van het sociaal acquis van de EU op het gebied van 14340/19 werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen

  Oriënterend debat

 • 10. 
  Conclusies betreffende inclusieve arbeidsmarkten: De 14646/19 werkgelegenheid voor personen in een kwetsbare positie op de

  arbeidsmarkt verbeteren Aanneming

 • 11. 
  EMCO-evaluatie van de implementatie van de jongerengarantie 14704/19
  • kernboodschappen ADD 1-3 Bekrachtiging

Diversen

 • 12. 
  a) Voorliggende wetgevingsvoorstellen

  (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • i) 
  Richtlijn gelijke behandeling (art. 19) 11531/08
  • ii) 
   Richtlijn inzake de man-vrouwverhouding in raden 16433/12 van bestuur
  • iii) 
   Herziening verordeningen coördinatie 15642/16 + ADD 1 socialezekerheidsstelsels (883/04 en 987/09)
  • iv) 
   Besluit tot wijziging van Besluit nr. 573/2014/EU 12137/19 betreffende nauwere samenwerking tussen openbare

   diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s)

  • v) 
   Verordening betreffende het Europees Fonds voor 9701/18 aanpassing aan de globalisering (EFG)

  Informatie van het voorzitterschap over de stand van zaken

  • b) 
   "Preventing domestic violence with men and boys", 14516/19 studiebijeenkomst (Stockholm,16-17 september 2019)

   Informatie van de Zweedse delegatie

  • c) 
   Situatie van de woningmarkt in de EU: evaluatie van de 14671/19 aanpak van dakloosheid en uitsluiting van de woningmarkt

   Informatie van de voorzitter van het Comité voor sociale bescherming

  • d) 
   Aanbeveling van de Raad met betrekking tot de toegang 7416/18 tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen

   Informatie van het voorzitterschap over de stand van zaken

  • e) 
   Conferenties van het voorzitterschap 14515/19 Informatie van het voorzitterschap
  • f) 
   Werkprogramma van het komende voorzitterschap Informatie van de Kroatische delegatie

  Eerste lezing

  Op basis van een Commissievoorstel

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad)

  Bijzondere wetgevingsprocedure

1.

Officiële agenda


2.

Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO)

The Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO) consists of the Ministers (or State Secretaries) of Employment, Social Affairs, Health and/or Consumer Affairs of the Member States of the European Union.

In the Council of the European Union, the ministers from the EU Member States take a joint decision on the policy to be implemented within the EU. The Council is supported by the Committee of Permanent Representatives, which prepares decisions and guards the implementation and adherence of the decisions monitored by the Council.

3.

Relevant EU dossiers

4.

More about...