VVD Bente Becker - Campagne van Femmes For Freedom voor het bevrijden van onderdrukte vrouwen

Source: B. (Bente) Becker i, published on Tuesday, June 4 2019, 2:49.

Goed initiatief van Femmes For Freedom, om een actie te starten om verborgen vrouwen te helpen vrij te worden! Maar vreselijk dat dit in Nederland nodig is. Als je hier naartoe komt voor onze vrijheid heb je die een ander ook te gunnen! Ik pleit bij minister Koolmees al langer voor een brede aanpak tegen culturele- en religieuze onderdrukking en voor meer zelfbeschikking. Tijd voor actie!

Zie hieronder mijn motie die ik hierover indiende:

MOTIE VAN HET LID BECKER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er jaarlijks zo’n 2.000 meldingen van geweld bij de politie binnenkomen waarbij een cultureel eermotief vermoed wordt;

overwegende dat te veel mensen in besloten migrantengemeenschappen, met name vrouwen en homo’s, niet de baas zijn over hun eigen lijf en leven, maar onderdrukt worden;

van mening dat dit onacceptabel is en een serieuze, integrale aanpak verdient, maar de Minister van Integratie het in 2017 afgelopen Actieplan Zelfbeschikking niet heeft voortgezet;

verzoekt het kabinet, met een breed Actieplan Zelfbeschikking 2.0 te komen en daarbij ten minste maatregelen te overwegen ten aanzien van:

  • voldoende politie-expertise rond eergerelateerd geweld
  • meer financiële zelfstandigheid van vrouwen in migrantengemeenschappen
  • meer aandacht voor (seksuele) zelfbeschikking in onderwijs, inburgering en zorg
  • het tegengaan van onvrije en onderdrukkende beïnvloeding en het straffen van onderdrukkers en hun medeplichtigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Becker

Zet cookies aan om de video te tonen.