Praktijkcode tegen desinformatie: de Commissie erkent de inspanningen van de platforms in de aanloop naar de Europese verkiezingen - EU monitor

EU monitor
Sunday, September 27, 2020
calendar

Praktijkcode tegen desinformatie: de Commissie erkent de inspanningen van de platforms in de aanloop naar de Europese verkiezingen

Source: European Commission (EC) i, published on Friday, May 17 2019.

Vandaag heeft de Europese Commissie de verslagen en analyses gepubliceerd van de vooruitgang die Facebook, Google en Twitter in april 2019 hebben gemaakt met de bestrijding van desinformatie. De drie onlineplatforms hebben de praktijkcode tegen desinformatie ondertekend en zich ertoe verbonden om maandelijks verslag uit te brengen over de maatregelen die zij hebben genomen in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2019.

Vicevoorzitter belast met de digitale eengemaakte markt Andrus Ansip i, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid Věra Jourová i, commissaris voor de Veiligheidsunie Julian King i en commissaris voor Digitale Economie en Samenleving Mariya Gabriel i stelden in een gezamenlijke verklaring onder meer het volgende:

"Wij stellen vast dat Facebook, Google en Twitter vooruitgang zijn blijven boeken bij de nakoming van hun belofte de komende verkiezingen transparanter te doen verlopen en de integriteit van die verkiezingen te beschermen.

Wij zijn ingenomen met de krachtige maatregelen van de drie platforms tegen manipulatieve handelingen via hun diensten, zoals gecoördineerde desinformatiecampagnes. Ook hebben zij gegevens verstrekt over maatregelen ter verbetering van het toezicht op de plaatsing van advertenties. Er is echter meer nodig om de integriteit van hun diensten, met inbegrip van reclamediensten, te versterken. De verstrekte gegevens zijn bovendien nog niet voldoende gedetailleerd om een onafhankelijke en nauwkeurige beoordeling mogelijk te maken van de wijze waarop het beleid van de platforms daadwerkelijk heeft bijgedragen tot een vermindering van de verspreiding van desinformatie in de EU.

De drie ondertekenaars hebben nu algemeen toegankelijke bibliotheken inzake politieke reclame gecreëerd en zoekopdrachten via API's (Application Programming Interfaces) mogelijk gemaakt. Dit houdt een duidelijke verbetering in. Wij betreuren het echter dat Google en Twitter geen beleid konden ontwikkelen en uitvoeren voor de identificatie en openbaarmaking van thematisch georiënteerde advertenties. Deze kunnen het publiek debat in de verkiezingsperiode polariseren en houden dus een risico op desinformatie in .

Met het oog op de periode na de Europese verkiezingen moeten alle ondertekenaars nu hun inspanningen opvoeren om de samenwerking met factcheckers in alle lidstaten te verbreden en de gebruikers en de onderzoeksgemeenschap sterker te doen staan. In het bijzonder moeten onlineplatforms hun bredere reeks verbintenissen in het kader van de praktijkcode nakomen, met name door samen met traditionele media indicatoren voor de transparantie en betrouwbaarheid van informatiebronnen te ontwikkelen, zodat gebruikers een eerlijke keuze kunnen maken uit relevante, geverifieerde informatie.

Bovendien roepen wij platforms op om nauwer samen te werken met de onderzoeksgemeenschap bij het identificeren en raadplegen van relevante datasets, zodat desinformatiecampagnes beter kunnen worden opgespoord en geanalyseerd, de uitvoering en de impact van de praktijkcode goed kan worden gecontroleerd en onafhankelijk toezicht kan worden uitgeoefend op de werking van algoritmen. Dat is in het belang van alle burgers.

Tot slot moedigen wij, naar aanleiding van verklaringen van Microsoft dat het van plan is om ook de code te onderschrijven, een nog bredere onderschrijving aan van de code door onlineplatforms, maar ook door adverteerders en exploitanten van advertentienetwerken. Zo kan het volledige potentieel van de code worden gerealiseerd ."

Belangrijkste conclusies van de verslagen:

  • Google heeft melding gemaakt van aanvullende maatregelen om de plaatsing van advertenties in de EU beter te controleren. Het bedrijf gaf daarbij een uitsplitsing per lidstaat. Het wees op de beschikbaarheid van het EU-verslag over transparantie inzake politieke reclame en op zijn doorzoekbare advertentiebibliotheek en de mogelijkheid gebruik te maken van de API "BigQuery" van Google Cloud, waarmee zoekopdrachten op maat kunnen worden uitgevoerd. Google bracht verslag uit over de moeite die het blijft doen om op het gebied van thematisch georiënteerde advertenties voor transparantie te zorgen, maar liet weten dat er vóór de Europese verkiezingen nog geen oplossing zal zijn. Er werden opnieuw algemene gegevens verstrekt over de verwijdering van een aanzienlijk aantal YouTube-kanalen wegens schending van zijn beleid op het gebied van spam, misleidende praktijken, oplichting en identiteitsmisbruik.
  • Facebook heeft de maatregelen gemeld die het in de EU heeft genomen tegen advertenties die zijn beleid schenden omdat ze inhoud bevatten die van slechte kwaliteit, ontwrichtend, misleidend of onjuist is, of omdat ze haar systemen proberen te omzeilen. Het is medio april begonnen met het handhaven van zijn beleid inzake politieke en thematisch georiënteerde advertenties en met het verwijderen van niet-conforme advertenties van Facebook en Instagram. In het verslag van april werd ook informatie verstrekt over de opening van zijn operationele centrum voor verkiezingen in Dublin, waarbij specialisten zijn betrokken die alle lidstaten en talen van de EU bestrijken. Facebook meldde dat het een gecoördineerd netwerk voor niet-authentiek gedrag heeft uitgeschakeld, dat Rusland als basis had en zich richtte op Oekraïne. In het verslag werd niet vermeld of dit netwerk ook gebruikers in de EU heeft getroffen. Voorts heeft Facebook informatie verstrekt over nieuwe toegang voor onderzoekers tot zijn "CrowdTangle"-API en zijn URL-gegevensverzameling.
  • Twitter maakte melding van advertenties die werden afgewezen omdat zij niet strookten met zijn beleid op het gebied van onaanvaardbare handelspraktijken en de kwaliteit van advertenties. Het verstrekte informatie over advertenties die niet werden geaccepteerd vanwege een onvoltooide certificatieprocedure, die verplicht is voor de adverteerders in het kader van politieke campagnes. Twitter heeft meegedeeld een nieuw beleid inzake integriteit te voeren, waarbij specifieke categorieën manipulatieve handelingen en inhoud worden verboden, zoals misleidende informatie over de wijze waarop aan de verkiezingen kan worden deelgenomen en intimidatie van kiezers. Twitter verstrekte cijfers over maatregelen tegen spam en valse accounts, maar ging niet verder in op deze maatregelen, zodat niet duidelijk is in hoeverre deze betrekking hebben op activiteiten in de EU.

Volgende stappen

De vandaag gepubliceerde verslagen hebben betrekking op maatregelen die onlinebedrijven in april 2019 hebben genomen. Zij stellen de Commissie in staat te verifiëren of vóór de Europese verkiezingen in mei 2019 doeltreffende maatregelen zijn getroffen om de integriteit van het verkiezingsproces te waarborgen.

De maandelijkse verslaglegging die in het kader van de praktijkcode is overeengekomen, vindt plaats tot de Europese verkiezingen. De laatste reeks verslagen van de platforms zal in juni worden gepubliceerd. Zoals in maart is overeengekomen, zullen de EU-leiders op de Europese Raad van juni terugkomen op de kwestie van desinformatie. De beoordeling door de Commissie zal bij deze besprekingen in aanmerking worden genomen.

Eind 2019 zal de Commissie een uitgebreide evaluatie verrichten van de eerste 12 maanden van de code. Mochten de resultaten onbevredigend zijn, dan kan de Commissie verdere maatregelen voorstellen, waaronder regelgeving.

Achtergrond

De praktijkcode is vertaald in alle officiële EU-talen. Dit zal de uitvoering op nationaal niveau vergemakkelijken, de code toegankelijker maken voor alle burgers en de toepassing van de code verder verruimen.

De maandelijkse verslagleggingscyclus is gebaseerd op de praktijkcode en maakt deel uit van het actieplan tegen desinformatie dat de Europese Unie in december jl. heeft vastgesteld om capaciteiten op te bouwen en de samenwerking tussen de lidstaten en de EU-instellingen te versterken teneinde de dreigingen van desinformatie proactief aan te pakken.

De rapporterende ondertekenaars hebben de praktijkcode in oktober 2018 op vrijwillige basis onderschreven. De code beoogt de in de mededeling van de Commissie van april 2018 uiteengezette doelstellingen te verwezenlijken door middel van een breed scala van verbintenissen:

  • Een einde maken aan de advertentie-inkomsten voor accounts en websites die worden gebruikt voor de verspreiding van desinformatie en adverteerders adequate veiligheidsinstrumenten en informatie verstrekken over dergelijke websites.
  • Openbaarmaking van politieke advertenties mogelijk maken en streven naar de openbaarmaking van thematisch georiënteerde advertenties.
  • Een duidelijk en openbaar toegankelijk beleid inzake identiteit en onlinebots voeren en maatregelen nemen om nepaccounts te sluiten.
  • Informatie en instrumenten verstrekken om mensen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen en de toegang tot uiteenlopende standpunten over onderwerpen van algemeen belang vergemakkelijken, waarbij betrouwbare bronnen het best zichtbaar moeten zijn.
  • Onderzoekers toegang tot gegevens bieden die aan de privacyregels voldoet, om een beter inzicht te krijgen in de verspreiding en de gevolgen van desinformatie.

Voorafgaand aan de Europese verkiezingen in mei 2019 houdt de Commissie toezicht op de vooruitgang die de platforms boeken bij het nakomen van de toezeggingen die in de aanloop naar de verkiezingscampagne het meest relevante en urgent zijn: controle op de plaatsing van advertenties, controle op politiek en thematisch geörienteerd adverteren, en integriteit van diensten. Dit toezicht wordt uitgevoerd in samenwerking met de Europese groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten (ERGA).

De praktijkcode strookt met de aanbeveling om te zorgen voor vrije, eerlijke en veilige verkiezingen voor het Europees Parlement die werd gedaan in het verkiezingspakket dat door voorzitter Juncker werd aangekondigd in de toespraak over de Staat van de Unie 2018. De maatregelen omvatten meer transparantie in online politieke reclame en de mogelijkheid om sancties op te leggen voor het illegale gebruik van persoonsgegevens om het resultaat van de Europese verkiezingen opzettelijk te beïnvloeden. De lidstaten werd ook aangeraden een nationaal netwerk op te richten voor samenwerking op het gebied van verkiezingen tussen relevante autoriteiten - zoals de instanties die bevoegd zijn op het gebied van verkiezingen, cyberbeveiliging, gegevensbescherming en rechtshandhaving - en een contactpunt aan te wijzen voor deelname aan een Europees netwerk voor samenwerking op het gebied van verkiezingen. De eerste bijeenkomst op Europees niveau vond plaats op 21 januari 2019, de tweede op 27 februari en de derde op 4 april.

De praktijkcode vormt ook een aanvulling op een aantal maatregelen ter ondersteuning van mediageletterdheid en de oprichting van een netwerk van onafhankelijke factcheckers en onderzoekers. De Commissie financiert met name het project "Social Observatory for Disinformation and Social Media Analysis" (SOMA), dat een samenwerkingsplatform voor onafhankelijke Europese factcheckers biedt. Al deze maatregelen hebben uiteindelijk tot doel de rol te versterken die onafhankelijke maatschappelijke organisaties en gebruikers spelen bij het signaleren van desinformatiedreigingen en de samenwerking met de platforms ter verbetering van de opsporing en analyse van desinformatiepatronen en -trends.

Meer informatie

Verslagen van april over de uitvoering van de praktijkcode

Verslagen van maart

Verslagen van februari

Verslagen van januari

Vragen en antwoorden

Persbericht: Een Europa dat beschermt: meer EU-actie tegen desinformatie

Factsheet: Actieplan tegen desinformatie (EN)

Mededeling over de bestrijding van online-desinformatie: een Europese benadering (EN)

Website "EU vs Disinfo"

STATEMENT/19/2570

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail