Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35145 - Initiatiefvoorstel Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet
Document date 18-02-2019
Publication date 18-02-2019
Nummer KST351452
Reference 35145, nr. 2
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

 

35 145

Voorstel van wet van de leden Bisschop en

Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het lerarenregister en het registervoorportaal af te schaffen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR

ONDERWIJS

De Wet op het primair onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van de begripsbepaling «afdeling» door een punt vervallen in artikel 1 de begripsbepalingen «lerarenregister», «registervoorportaal» en «basisgegevens».

B

In artikel 3, vijfde lid, wordt «zijn de artikelen 31a, en 38b tot en met

38v» vervangen door «is artikel 31a».

C

Artikel 31a, vierde lid, vervalt.

D

In hoofdstuk I, titel II, afdeling 1, vervallen de paragrafen 3a en 3b.

kst-35145-2

ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 145, nr. 2    1

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN DE WET OP DE EXPERTISECENTRA

De Wet op de expertisecentra wordt als volgt gewijzigd:

Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van de begripsbepaling «schoolondersteuningsprofiel» door een punt vervallen in artikel 1 de begripsbepalingen «lerarenregister», «registervoorportaal» en «basisgegevens».

B

In artikel 3, negende lid, wordt «zijn de artikelen 31a, en 38b tot en met 38v» vervangen door «is artikel 31a».

C

Artikel 31a, vierde lid, vervalt.

In titel II, afdeling I, vervallen de paragrafen 2a en 2b.

ARTIKEL III. WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van de begripsbepaling «samenwerkingsverband» door een punt vervallen in artikel 1 de begripsbepalingen «lerarenregister», «registervoorportaal» en «basisgegevens».

B

Artikel 32e, vierde lid, vervalt.

In titel II, afdeling I, hoofdstuk I, vervallen de paragrafen 4 en 5.

In artikel 55, eerste lid, wordt «33a, 41a tot en met 41u» vervangen door «en 33a».

ARTIKEL IV. WIJZIGING VAN DE WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS

De Wet educatie en beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:

Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van de begripsbepaling «ee. ondernemingsraad» door een punt vervallen in artikel 1.1.1. de begripsbepalingen «ff. lerarenregister», «hh. registervoorportaal» en «ii.basisgegevens».

B

Artikel 4.1a.1, vierde lid, vervalt.

Hoofdstuk 4, titel 4, vervalt.

ARTIKEL V. WIJZIGING VAN DE WET VAN 22 FEBRUARI 2017 TOT WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS, DE WET OP DE EXPERTISECENTRA, DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS EN DE WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS IN VERBAND MET DE INVOERING VAN HET LERARENREGISTER EN HET REGISTERVOORPORTAAL (STB. 2017, 85)

In de Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (Stb. 2017, 85) vervalt artikel V.

ARTIKEL VI. SAMENLOOP MET DE WET VAN 22 FEBRUARI 2017 TOT WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS, DE WET OP DE EXPERTISECENTRA, DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS EN DE WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS IN VERBAND MET DE INVOERING VAN HET LERARENREGISTER EN HET REGISTERVOORPORTAAL (STB. 2017, 85)

 • 1. 
  Indien van de Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (Stb. 2017, 85):
 • a. 
  artikel I, onderdeel A, onderdeel 3, wat betreft de invoeging van het begrip «herregistratiecriteria» eerder in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel I, onderdeel A van deze wet na ««lerarenregister»,» ingevoegd ««herregistratiecriteria»,»;
 • b. 
  artikel I, onderdeel D, onderdeel 2, eerder in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel I van deze wet na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Artikel 32, dertiende lid, vervalt;

 • c. 
  artikel I, onderdeel E, eerder in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel I van deze wet na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Cb

In artikel 32b vervalt «als bedoeld in artikel 32a, tweede en derde lid,»;

 • d. 
  artikel II, onderdeel A, onderdeel 3, wat betreft de invoeging van het begrip «herregistratiecriteria» eerder in werking treedt dan deze wet wordt in artikel II, onderdeel A, van deze wet na ««lerarenregister»,» ingevoegd ««herregistratiecriteria»,»;
 • e. 
  artikel II, onderdeel D, onderdeel 2, eerder in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel II van deze wet na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Artikel 32, dertiende lid, vervalt;

 • e. 
  artikel II, onderdeel E, eerder in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel II van deze wet na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Cb

In artikel 32b vervalt «als bedoeld in artikel 32a, tweede en derde lid,»;

 • f. 
  artikel III, onderdeel A, onderdeel 3, wat betreft de invoeging van het begrip «herregistratiecriteria» eerder in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel III, onderdeel A van deze wet na ««lerarenregister»,» ingevoegd ««herregistratiecriteria»,»;
 • g. 
  artikel III, onderdeel C, eerder in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel III van deze wet na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Artikel 33, achttiende lid, vervalt;

 • h. 
  artikel III, onderdeel D, eerder in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel III van deze wet na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Bb

In artikel 37a vervalt «als bedoeld in artikel 36, tweede en derde lid,»;

 • i. 
  artikel IV, onderdeel A, onderdeel 3, wat betreft onderdeel gg, eerder in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel IV, onderdeel A van deze wet na ««ff.lerarenregister»,» ingevoegd ««gg.herregistratiecriteria»,»;
 • j. 
  artikel IV, onderdeel C, eerder in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel IV van deze wet na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Artikel 4.2.1, achtste lid, vervalt;

 • k. 
  artikel IV, onderdeel D, eerder in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel IV van deze wet na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Bb

In artikel 4.2.3a vervalt «als bedoeld in artikel 4.2.3, tweede lid,».

 • 2. 
  Indien van de Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (Stb. 2017, 85):
 • a. 
  artikel I, onderdeel A, onderdeel 3, later in werking treedt dan deze wet, vervalt in dat onderdeel van die wet de begripsbepaling «herregistratiecriteria»;
 • b. 
  artikel I, onderdeel D, onderdeel 2, later in werking treedt dan deze wet, wordt in dat onderdeel van die wet in de aanhef «worden twee leden» vervangen door «wordt een lid» en vervalt het dertiende lid;
 • c. 
  artikel I, onderdeel E, later in werking treedt dan deze wet, vervalt dat onderdeel van die wet;
 • d. 
  artikel I, onderdeel F, later in werking treedt dan deze wet, vervallen in dat onderdeel van die wet de artikelen 38c, 38h, derde lid, 38l, 38m, 38o, eerste lid, derde lid, onderdeel b en zesde lid, onderdeel a, 38t, eerste lid en derde lid, onderdeel b, en 38u;
 • e. 
  artikel II, onderdeel A, onderdeel 3, later in werking treedt dan deze wet, vervalt in dat onderdeel van die wet de begripsbepaling «herregistratiecriteria»;
 • f. 
  artikel II, onderdeel D, onderdeel 2, later in werking treedt dan deze wet, wordt in dat onderdeel van die wet in de aanhef «worden twee leden» vervangen door «wordt een lid» en vervalt het dertiende lid;
 • g. 
  artikel II, onderdeel E, later in werking treedt dan deze wet, vervalt dat onderdeel van die wet;
 • h. 
  artikel II, onderdeel F, later in werking treedt dan deze wet, vervallen in dat onderdeel van die wet de artikelen 38c, 38h, derde lid, 38l, 38m,

38o, eerste lid, derde lid, onderdeel b, en zesde lid, onderdeel a, 38t, eerste lid en derde lid, onderdeel b, en 38u;

 • i. 
  artikel III, onderdeel A, onderdeel 3, later in werking treedt dan deze wet, vervalt in dat onderdeel van die wet de begripsbepaling «herregistratiecriteria»;
 • j. 
  artikel III, onderdeel C, later in werking treedt dan deze wet, wordt in dat onderdeel van die wet in de aanhef «worden twee leden» vervangen door «wordt een lid» en vervalt het achttiende lid;
 • k. 
  artikel III, onderdeel D, later in werking treedt dan deze wet, vervalt dat onderdeel van die wet;
 • l. 
  artikel III, onderdeel E, later in werking treedt dan deze wet, vervallen in dat onderdeel van die wet de artikelen 41b, 41g, derde lid, 41k, 41l, 41n, eerste lid, derde lid, onderdeel b, en zesde lid, onderdeel a, 41s, eerste lid en derde lid, onderdeel b, en 41t;
 • m. 
  artikel IV, onderdeel A, onderdeel 3, wat betreft onderdeel gg, later in werking treedt dan deze wet, vervalt in dat onderdeel van die wet de begripsbepaling «gg. herregistratiecriteria»;
 • n. 
  artikel IV, onderdeel C, later in werking treedt dan deze wet, wordt in dat onderdeel van die wet, in de aanhef «worden twee leden» vervangen door «wordt een lid» en vervalt het achtste lid;
 • o. 
  artikel IV, onderdeel D, later in werking treedt dan deze wet, vervalt dat onderdeel van die wet;
 • p. 
  artikel IV, onderdeel E, later in werking treedt dan deze wet, vervallen in dat onderdeel van die wet de artikelen 4.4.2, 4.4.7, derde lid, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.14, eerste lid, derde lid, onderdeel b en zesde lid, onderdeel a, 4.4.19, eerste lid en derde lid, onderdeel b, en 4.4.20.

ARTIKEL VII. INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 145, nr. 2 6


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.