Geleidende brief - Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35130 (R2119) - Initiatiefvoorstel Rijkswet inperking gevolgen Brexit i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit); Geleidende brief; Geleidende brief
Document date 29-01-2019
Publication date 29-01-2019
Nummer KST351301
Reference 35130, nr. 1
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

35 130 (R 2119)

Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 29 januari 2019

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van rijkswet toekomen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Met het oog op het feit dat na de stemming in het Britse parlement op 15 januari jongstleden over de uittredingsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU de kans op het vertrek van het VK uit de EU zonder overeenkomst aanzienlijk vergroot is, wordt idealiter het wetgevingstraject van dit initiatiefwetsvoorstel voor 29 maart 2019 afgerond, gezien de onzekerheid waarin Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk en Britten in Nederland zich momenteel bevinden. Derhalve verzoeken wij u het wetsvoorstel voor een spoedadvies aan de Afdeling Advisering van de Raad van State te sturen.

Sjoerdsma Asscher Van Raan Van Rooijen Azarkan

kst-35130-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 130 (R 2119), nr. 1


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.