COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (Justice and Home Affairs), Luxembourg - EU monitor

EU monitor
Tuesday, August 4, 2020
calendar

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (Justice and Home Affairs), Luxembourg

Luxemburg stad
© Liesbeth Weijs
date June 6, 2019 09:00 - June 7, 2019 17:00
city Luxembourg, Luxembourg
location European Convention Center Luxembourg, Rue Fort Thüngen, 2, Luxembourg, 1499, Luxembourg Show location
attending S. (Sander) Dekker i, F.B.J. (Ferdinand) Grapperhaus i et al.
organisation Justice and Home Affairs Council (JHA) i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 5 juni 2019 (OR. en)

9699/19 OJ CONS 30

JAI 583 COMIX 285

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

ECCL, Luxemburg

6 en 7 juni 2019 (10.00, 9.30)

DONDERDAG 6 JUNI 2019 (10.00 uur)

JUSTITIE

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 9700/19 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 9702/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Verordening cessie van vorderingen

  Voortgangsverslag 9562/19

 • 4. 
  Digitalisatie van justitiële samenwerking 9566/19 a) Verordening tot wijziging van Verordening (EG)

  nr. 1393/2007 inzake de betekening en kennisgeving van stukken

  • b) 
   Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1206/2001 wat betreft bewijsverkrijging

  Oriënterend debat

 • 5. 
  Diversen

  Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen 9693/19 Informatie van het voorzitterschap Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 6. 
  De toekomst van het materieel strafrecht van de EU 9726/19 Oriënterend debat
 • 7. 
  De te volgen koers op het gebied van wederzijdse erkenning in 9728/19 strafzaken

  Oriënterend debat

 • 8. 
  Conclusies over de synergieën tussen Eurojust en door de Raad 9643/19 opgezette netwerken op het gebied van justitiële samenwerking

  in strafzaken (voorlopige vertaling) Aanneming

 • 9. 
  EOM-verordening: uitvoering 9548/19 Informatie van de Commissie over de stand van zaken
 • 10. 
  Elektronisch bewijsmateriaal a) Besluit van de Raad tot machtiging van het openen van 9666/19 onderhandelingen over een overeenkomst EU-VS inzake 9114/19 grensoverschrijdende toegang tot digitaal bewijsmateriaal 9664/19
  • b) 
   Besluit van de Raad tot machtiging om deel te nemen aan 9116/19 de onderhandelingen over een tweede aanvullend protocol

   van het Verdrag van Boedapest Vaststelling

 • 11. 
  Bewaring van gegevens: conclusies over het bewaren van 9663/19 gegevens ten behoeve van misdaadbestrijding (voorlopige

  vertaling) Aanneming

 • 12. 
  Diversen a) Acties tegen magistraten Informatie van Litouwen
  • b) 
   Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Presentatie door Finland

VRIJDAG 7 JUNI 2019 (9.30 UUR)

BINNENLANDSE ZAKEN

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 13. 
  De toekomst van EU-rechtshandhaving 9393/19

  Oriënterend debat

 • 14. 
  Diversen a) Gevolgen van 5G op het gebied van interne veiligheid 8983/19 Informatie van de EU-coördinator voor terrorismebestrijding
  • b) 
   Acties tegen magistraten Informatie van Litouwen
 • 15. 
  Terrorismebestrijding: stand van zaken betreffende de samenwerking tussen bevoegde autoriteiten 1

  Gedachtewisseling

 • 16. 
  Migratie en asiel: uitdagingen voor de toekomst 9511/1/19 REV 1 Gedachtewisseling

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 17. 
  Terugkeerrichtlijn (herschikking) 9620/19

  Partiële algemene oriëntatie

 • 18. 
  Commissievoorstellen in het kader van het meerjarig financieel kader
  • a) 
   Verordening tot oprichting, in het kader van het Fonds 9629/1/19 REV 1 voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor

   financiële steun voor grensbeheer en visa b) Verordening tot oprichting van het Fonds voor asiel en 9715/19

   migratie (AMF) 9349/19 c) Verordening tot oprichting van het Fonds voor interne

   veiligheid (ISF) Partiële algemene oriëntatie 2

 • 19. 
  Diversen

  Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen 9693/19 Informatie van het voorzitterschap

1 Bij wijze van uitzondering in aanwezigheid van de met de Schengenruimte geassocieerde landen

2 Wanneer de Raad een algemene oriëntatie of een partiële algemene oriëntatie vaststelt nadat het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing heeft vastgesteld, handelt de Raad niet in de zin van artikel 294, leden 4 en 5, van het VWEU.

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 14. 
  Diversen c) Ministeriële conferentie van Salzburg in Portorož 9779/19 (Slovenië, 28-29 mei 2019) Informatie van Slovenië
  • d) 
   Ministeriële conferentie over "Uitdagingen op het 9696/19 gebied van migratie langs de route door het oostelijke

   Middellandse Zeegebied, Westelijke Balkanroute", Wenen, 3 mei 2019 Informatie van Oostenrijk

  • e) 
   Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Presentatie door Finland

o

o o

In de marge van de Raad:

VRIJDAG 7 JUNI 2019 (omstreeks 15.30 uur)

Vergadering van het GEMENGD COMITÉ

Terugkeerrichtlijn (herschikking) 9620/19

Oriënterend debat

Commissievoorstellen in het kader van het meerjarig financieel kader a) Verordening tot oprichting, in het kader van het Fonds 9629/1/19 REV 1 voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa Oriënterend debat

Diversen a) Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen 9693/19 Informatie van het voorzitterschap b) Ministerieel Forum voor lidstaten van het Schengengebied 9761/19 met landbuitengrenzen, Kirkenes, Noorwegen 20-22 mei 2019 Informatie van Noorwegen c) Uitvoering van interoperabiliteit Informatie van de Commissie

Eerste lezing

In besloten kader

Op basis van een Commissievoorstel

1.

Officiële agenda


2.

Justice and Home Affairs Council (JHA)

The Justice and Home Affairs Council (JHA) is composed of the Ministers of Justice and/or Home Affairs of the Member States of the European Union.

In the Council of the European Union, the ministers from the EU Member States take a joint decision on the policy to be implemented within the EU. The Council is supported by the Committee of Permanent Representatives, which prepares decisions and guards the implementation and adherence of the decisions monitored by the Council.

3.

Relevant EU dossiers

4.

More about...