Geluk: Vragen aan minister (VWS) over mantelzorg

Source: L.W.D. (Lenny) Geluk-Poortvliet i, published on Monday, September 10 2018.

Vragen van het lid Geluk (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Meer mantelzorg verwachten is politiek wensdenken’ (Zorgvisie, 29 augustus 2018)

 • 1. 
  Bent u bekend met het bericht ‘Meer mantelzorg verwachten is politiek wensdenken’?
 • 2. 
  Deelt u alle conclusies van de SCP evaluatie 2) 3) dat het beleid gericht op meer zelfredzaamheid en inzetten op meer mantelzorg op onderdelen succesvol is? Zo niet, kunt u aangeven welke conclusies u niet deelt en waarom u deze niet deelt?
 • 3. 
  Overweegt u op basis van de SCP evaluatie herziening van het beleid gericht op meer zelfredzaamheid en het inzetten van meer mantelzorg?
 • 4. 
  Deelt u de opvatting van de heer Putters dat in sterk vergrijzende regio’s meer professionele hulp aanwezig moet blijven en dat bedrijven hun werknemers/mantelzorgers meer mogelijkheden moeten bieden om werk en zorg op elkaar af te stemmen?

Zo ja, hoe wilt u dit bewerkstelligen?

 • 5. 
  Kunt u aangeven om welke regio’s dit gaat en of er op dit moment al maatregelen in deze regio’s worden getroffen om goede zorg te blijven verlenen in deze regio’s?
 • 6. 
  Welke mogelijkheden ziet u op korte termijn om mantelzorgers te ontlasten?
 • 7. 
  Kunt u aangeven waardoor het aantal emotioneel eenzame Wmo-gebruikers van maatwerkvoorzieningen van 17 procent in 2015 steeg naar 22 procent in 2016?
 • 8. 
  Welke oplossingen ziet u om het aantal emotioneel eenzame Wmo-gebruikers te doen dalen?
 • 9. 
  Zeventig procent van de mantelzorgers voor mensen met dementie voelt zich vaak eenzaam, kunt u aangeven welke oplossingen u ziet om dit aantal te doen dalen?
 • 10. 
  Kunt u aangeven hoeveel procent van de totale groep mantelzorgers zich eenzaam voelt? Kunt u daarnaast aangeven hoe u de eenzaamheid onder deze groep kunt verminderen?