Voorstel van wet - Goedkeuring van het op 15 februari 2016 te Pristina tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland (Trb. 2016, 27 en 75)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34499 - Goedkeuring van het Verdrag met Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet - Goedkeuring van het op 15 februari 2016 te Pristina tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland (Trb. 2016, 27 en 75)
Document date 15-06-2016
Publication date 02-05-2018
Reference 34499, nr. 2
External link original article

2.

Text

Goedkeuring van het op 15 februari 2016 te Pristina tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland (Trb. 2016, 27 en 75)

Voorstel van wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, het op 15 februari 2016 te Pristina tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland inge­vol­ge artikel 91, eerste lid, van de Grond­wet de goed­keuring van de Staten-Generaal behoeft, alvorens het Konink­rijk daaraan kan worden gebonden;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het op 15 februari 2016 te Pristina tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland, waarvan de Engelse tekst is geplaatst in Tractatenblad 2016, 27, en de vertaling in het Nederlands in Tractatenblad 2016, 75, wordt goedgekeurd voor het Europese deel van Nederland.

Artikel 2

De regering wordt gemachtigd tot de verlengingen van het in artikel 1 genoemde Verdrag, die tot stand komen overeenkomstig artikel 54, eerste lid, van het Verdrag.

Artikel 3

Deze wet treedt, onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministe­ries, autori­tei­ten, colle­ges en ambte­naren die zulks aan­gaat, aan de nauwkeu­rige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

De Minister van Veiligheid en Justitie,


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.