Hearing on the future of the Schengen area, Brussels - EU monitor

EU monitor
Thursday, June 4, 2020
calendar

Hearing on the future of the Schengen area, Brussels

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

LIBE_OJ(2018)0220_1

ONTWERPAGENDA

Hoorzitting

De toekomst van het Schengengebied: intern beheer en governance, informatiesystemen en territoriale werkingssfeer

Dinsdag 20 februari 2018, 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (JAN) 4Q2

Achtergrond

De ruimte van vrij verkeer zonder controles aan de binnengrenzen wordt beschouwd als een van de grootste verworvenheden van het Europese integratieproces. Aan de vrijheid om binnen het Schengengebied te kunnen reizen zonder aan grenscontroles onderworpen te worden, wordt door de Europese burgers veel waarde gehecht.

Diverse lidstaten hebben echter in de periode vanaf 2015, naar aanleiding van de grote toestroom van irreguliere migranten en met name vanwege de secundaire bewegingen van migranten binnen de ruimte van vrij verkeer, besloten tot herinvoering van interne grenscontroles en hebben dit grenstoezicht sindsdien verlengd. Om tekortkomingen te verhelpen die op het gebied van Schengengovernance en -beheer zijn geconstateerd, met name wat betreft de buitengrenzen, zijn diverse initiatieven ontplooid om de normale werking van het Schengengebied te herstellen.

Daarnaast hebben de herhaalde terroristische aanslagen de druk om de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de lidstaten te verbeteren en beter gebruik te maken van de bestaande grootschalige informatiesystemen die opgezet zijn ter compensatie van het afschaffen van de controles aan de binnengrenzen, enorm doen toenemen. In het kader van de maatregelen die de EU heeft genomen om de situatie te verbeteren is de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van nieuwe systemen en is het toepassingsgebied van de bestaande systemen verruimd.

Sinds de vaststelling van de gewijzigde verordening betreffende het Schengenevaluatie- en toezichtmechanisme is er veel gedetailleerde informatie verzameld over de toepassing van het Schengenacquis in de lidstaten. Deze informatie is enerzijds zorgwekkend, omdat er grote tekortkomingen op diverse gebieden van de Schengensamenwerking uit blijken, en anderzijds bemoedigend, omdat eruit blijkt dat de lidstaten bereid zijn om met betrekking tot hun nationale regelingen verbeteringen door te voeren.

Ten slotte zij opgemerkt dat Bulgarije en Roemenië voldoen aan de criteria voor volledige toepassing van het Schengenacquis en dat het Europees Parlement diverse malen heeft aangedrongen op uitbreiding van het Schengengebied met deze twee landen, maar dat de Raad nog geen besluit met deze strekking heeft genomen. Met betrekking tot Kroatië loopt het proces nog.

De hoorzitting is bedoeld om de initiatieven die de afgelopen jaren door de Europese Unie zijn ontplooid te inventariseren en de gemaakte vorderingen met het oog op de toekomst in kaart te brengen, een en ander in het licht van de snelle ontwikkelingen op het gebied van Schengen.

Onderliggende documenten:

 • Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad "Terug naar Schengen - Een stappenplan", COM(2016) 120 final
 • Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de instandhouding en de versterking van Schengen(2017) 570 final
 • Studie voor de Commissie LIBE Internal border controls in the Schengen area: is Schengen crisis-proof?

Beleidsnota: SCHENGEN’S STRESS TEST: POLITICAL ISSUES AND PERSPECTIVES

Agenda

15.00 - 15.05 uur Inleiding door Claude Moraes, voorzitter LIBE

EERSTE SESSIE

Overzicht van de meest recente en de verwachte ontwikkelingen

15.05 - 16.05 uur

Tijdens deze sessie worden enkele recente en enkele verwachte ontwikkelingen onder de loep genomen, die grote gevolgen kunnen hebben voor belangrijke aspecten van het Schengengebied.

Naar aanleiding van de praktijk die in een aantal lidstaten gehanteerd wordt inzake controles aan de binnengrenzen en om tegemoet te komen aan de zorgen die zijn geuit over het risico dat het huidige mechanisme geen passend kader biedt om oplossingen te bieden voor de huidige problemen, zijn er op verschillende gebieden van de Schengengovernance maatregelen voorgesteld om verbetering te brengen in de huidige situatie. De Europese Commissie heeft in september 2017 een voorstel ingediend tot herziening van de regels inzake de tijdelijke herinvoering van het binnengrenstoezicht. Zijn de nu voorgestelde wijzigingen voldoende of hebben ze nadelige gevolgen voor de toekomst van Schengen? Kunnen de binnengrenscontroles worden stopgezet? Moet het Schengenacquis in het licht van de uitdagingen van deze tijd misschien nog uitvoeriger worden doorgelicht of worden herzien?

Reeds in 2013 werd een reeks initiatieven ingediend, het zogeheten pakket slimme grenzen, om het grensbeheer en de situatiekennis aan de buitengrenzen en binnen de ruimte van vrij verkeer te verbeteren. Sindsdien is het inreis-uitreissysteem goedgekeurd en wordt er, met het oog op de uitdagingen van de toekomst, gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het belangrijkste informatiesysteem van de Europese Unie, het Schengeninformatiesysteem (SIS). Voorts wordt er gewerkt aan een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (Etias). Komen de grootschalige en interoperabele informatiesystemen in voldoende mate tegemoet aan de toekomstige vereisten voor het verzamelen en het gebruik van kritieke informatie?

De Europese Commissie en het Parlement zijn duidelijk geweest over het feit dat Bulgarije en Roemenië het Schengenacquis volledig moeten kunnen toepassen en dat personencontroles aan de binnengrenzen moeten worden afgeschaft. Voor Kroatië geldt dat dat land bijna aan alle vereisten voldoet om een volwaardig lid te worden van de Schengengemeenschap. Tijdens de hoorzitting zal gediscussieerd worden over de nog bestaande belemmeringen voor uitbreiding van het Schengengebied met Bulgarije en Roemenië en over de stand van zaken met betrekking tot Kroatië, een en ander in het licht van de situatie op dit moment.

15.05 - 15.15 uur Presentatie van een actualisering van de studie van 2016, uitgevoerd in opdracht van de beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken voor de Commissie LIBE, door dr. Sergio Carrera, senior onderzoeker en hoofd van de afdeling justitie en binnenlandse zaken, Centrum voor Europese Beleidsstudies

15.15 - 15.25 uur De territoriale werkingssfeer van het Schengengebied, Roemenië

Dhr. Victor Negrescu, Minister van Europese aangelegenheden

15.25 - 15.35 uur Informatiesystemen om de Schengensamenwerking naar de volgende eeuw te brengen, Krum Garkov, uitvoerend directeur, EU-Lisa (10 minuten)

15.35 - 16.05 uur Vragenronde

TWEEDE SESSIE

Evaluatie van de werking van het Schengengebied

16.05 - 17.05 uur

Tijdens deze sessie wordt aandacht besteed aan de huidige stand van zaken op het gebied van Schengen, waarbij met name wordt gekeken naar de resultaten en toepassing van het gewijzigde Schengenevaluatiemechanisme en de tenuitvoerlegging van de verordening betreffende de Europese grens- en kustwacht.

Het gewijzigde Schengenevaluatiemechanisme is sinds 2013 van kracht en in de nabije toekomst zullen alle lidstaten via het nieuwe mechanisme geëvalueerd zijn. Door dit mechanisme is veel informatie beschikbaar gekomen over de werking van het Schengengebied en over de werking van het evaluatiemechanisme zelf. Dit roept de volgende vragen op: Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot Schengen, bezien via het Schengenevaluatiemechanisme? Wordt de doelstelling van het mechanisme, een betere tenuitvoerlegging van de Schengenvoorschriften door de lidstaten, bereikt? Wat is de huidige situatie en op welke gebieden zijn er meer maatregelen nodig? Functioneert de buitengrenscontrole doeltreffend? Zorgt het mechanisme, dat een belangrijk onderdeel vormt van de Schengengovernance, ervoor dat de Europese instellingen beschikken over passende en tijdige informatie en dat de lidstaten nauwkeurig worden geïnstrueerd hoe zij hun nationale regelingen kunnen verbeteren?

Ten aanzien van het nieuwe Europese grens- en kustwachtagentschap, dat de opvolger is van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen, worden hoge verwachtingen gekoesterd. Gehoopt wordt dat dit agentschap met zijn nieuwe en ruimere bevoegdheden goede resultaten zal kunnen bereiken. Heeft het nieuwe agentschap inderdaad de gewenste oplossingen gebracht voor de problemen aan de buitengrenzen? Welke actie moet verder nog ondernomen worden om de beoogde mijlpalen te behalen?

16.05 - 16.15 uur Schengenevaluatiemechanisme: Resultaten van de evaluaties

Simon Mordue, adjunct-directeur-generaal, DG Home, Europese Commissie

16.15 - 16.25 uur Schengenevaluatiemechanisme: Beoordeling van het nieuwe evaluatiemechanisme, standpunten van de lidstaten

Mikko Simola, adviseur JBZ, Finland

16.25 - 16.35 uur Stand van zaken: Resultaten van de kwetsbaarheidsbeoordeling, operationele respons, internationale samenwerking, Eurosur en het klachtenmechanisme

Fabrice Leggeri, uitvoerend directeur Frontex

16.35 - 17.05 uur Vragenronde

DERDE SESSIE

Debat

17.05 -18.30 uur

Tijdens deze sessie wordt een politiek debat gevoerd en wordt van gedachten gewisseld over de stand van zaken met betrekking tot Schengen in zijn algemeenheid en zullen adviezen worden geformuleerd over de te varen koers. Zijn de Schengenmechanismes crisisbestendig? Zo nee, hoe kan ervoor gezorgd worden dat ze dat wel worden?

17.05 - 17.10 uur Carlos Coelho, EP-lid, voorzitter van de werkgroep van LIBE voor Schengenevaluatie, rapporteur van het jaarverslag over de werking van het Schengengebied en het pakket Schengeninformatiesysteem

17.10 - 17.35 uur Tanja Fajon, EP-lid, rapporteur van het verslag over het voorstel tot wijziging van de Schengengrenscode wat betreft de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen

17.15 - 17.20 uur Voorzitterschap van de Raad, Bulgarije

Dhr. Valentin Radev, minister van Binnenlandse Zaken

17.20 - 17.25 uur Hoe nu verder: Standpunt van de Commissie

Dimitris Avramopoulos, lid van de Commissie

17.25 - 18.25 uur Debat

***

18.25 - 18.30 uur Slotwoord door Claude Moraes, voorzitter LIBE

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR PERSONEN DIE DE HOORZITTING WENSEN BIJ TE WONEN

Uit veiligheidsoverwegingen moeten deelnemers die niet over een toegangspas van het Europees Parlement beschikken op voorhand een pas aanvragen. Personen die een toegangspas wensen te verkrijgen, moeten zich registreren via onderstaande link: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/events-hearings.html?id=20180202CHE03281 voor 12 februari, 12.00 uur. U dient hierbij uw achternaam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, type identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, enz.) en het nummer van uw identiteitsbewijs te vermelden. Zonder deze gegevens zal de beveiligingsdienst geen toegangspas afgeven.(1)

PRAKTISCHE RICHTSNOEREN VOOR HET DEBAT

 • • 
  Om tijdens het debat zoveel mogelijk Parlementsleden de gelegenheid te geven het woord te voeren, is de spreektijd van de sprekers strikt beperkt tot de specifiek toegewezen tijd en bedraagt de spreektijd van de leden maximaal twee minuten per bijdrage of vraag teneinde een vruchtbaar debat te kunnen voeren.
 • • 
  Sprekers die bij hun voordracht aanvullende informatie wensen te verstrekken, kunnen de schriftelijke tekst hiervan (bij voorkeur in het Engels of Frans) vooraf naar het secretariaat sturen (e-mail: libe-secretariat@europarl.europa.eu). Deze documenten zullen tijdens de hoorzitting worden rondgedeeld.
 • • 
  De documenten voor de hoorzitting zijn te vinden onder de Sectie Evenementen op de website van de Commissie LIBE, die regelmatig wordt bijgewerkt: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/events-hearings.html

DE HOORZITTING WORDT RECHTSTREEKS UITGEZONDEN EN OPGENOMEN

Website Commissie LIBE:

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=NL&body=LIBE

 

AANVULLENDE INFORMATIE

 

Jani JARAINEN

Administrateur

Kantoor: SQM 08 Y 045

Telefoon: +32(2)28 41033

jani.jarainen@europarl.europa.eu

Elitsa ANDREEVA

Assistent

Kantoor: SQM 08 Y 051

Telefoon: +32(2)28 30441

elitsa.andreeva@europarl.europa.eu

 
   
 

(1)

De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan Verordening (EG) nr. 45/2001 van 18 december 2001 (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).


1.

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE)

The Parliamentary Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs is responsible for:

 • 1. 
  The protection within the territory of the Union of citizens' rights, human rights and fundamental rights, including the protection of minorities, as laid down in the Treaties and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...

4.

More info