Brief aan CDA-politici in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Friesland, over Lelystad Airport

Source: M. (Mustafa) Amhaouch i, published on Friday, December 22 2017.

Geachte CDA’ers,

Namens de gehele CDA fractie wil ik u allereerst bedanken voor het delen van uw zorgen en voor uw geduld en begrip. De fractie is zich zeer bewust van de zorgen die er zijn over de komst van vliegveld Lelystad. Daarover zijn we in de fractie al geruime tijd met elkaar uitvoerig in gesprek. Daarbij komen ook alle belangen van iedere provincie duidelijk naar voren, waarbij wij als fractie proberen ook met alle belangen rekening te houden. Dat zorgt voor hevige discussies, maar ook voor wederzijds begrip.

De belangen lopen zoals u ook weet zeer uiteen. In Overijssel, Gelderland en Friesland maakt u zich zorgen over onder andere het verloop van het proces, de kwaliteit van de leefomgeving, het geluid, de milieuschade en de mogelijke terugloop in recreatie en toerisme. En in Flevoland gaat het over de werkgelegenheid en de economische kansen die het vliegveld kan bieden. Zeer uiteenlopende belangen en allemaal belangrijk en relevant. Een gezamenlijke noemer die hierbij wel telkens naar voren komt, is dat niemand tegen Lelystad Airport is, maar dat men wel bezorgd is over de impact.

Tijdens het rondetafelgesprek in juni 2017, hier in de Tweede Kamer, werd duidelijk dat de herindeling van het luchtruim niet op orde was. Toen heeft het CDA meteen aan de bel getrokken. Daarbij zijn stevige debatten gevoerd. Toen naar boven kwam dat er fouten zijn gemaakt bij de berekening van de Milieueffectrapportage (MER) hebben wij ervoor gepleit dat dit zou worden hersteld. Op dit moment wordt deze MER analyse opnieuw uitgevoerd en de conclusies van de commissie wachten wij dan ook af. Als fractie hebben we daarvan ook gezegd alle belangen zorgvuldig mee te zullen nemen.

Eind januari presenteert de minister de nieuwe feiten en correcte cijfers van het MER rapport voor advies. Met de nieuwe conclusies van de MER commissie en het standpunt van de minister kan de CDA fractie een weloverwogen en goede afweging maken. Enkele van de belangrijke punten hierbij zijn de effecten van de geplande vlieghoogtes op de geluidsnormen en richtlijnen. Door de gemaakte fouten en onzorgvuldige processen zullen wij en u helaas geduld moeten hebben. Dat is voor u pijnlijk en zeer ongemakkelijk en daar zijn wij ons ook zeer van bewust.

Wij willen voorkomen dat in de toekomst met de komende planning en procedures onduidelijkheid en onzorgvuldigheid kan ontstaan in de communicatie tussen de minister en de provincies. Daarom heeft de CDA fractie tijdens het debat over Lelystad Airport een motie ingediend. De strekking van deze motie is dat de Kamer erkent dat bij de MER fouten zijn gemaakt en mensen in het proces niet goed zijn meegenomen. Voor de uitbreiding van Lelystad Airport is een zorgvuldig proces op basis van de juiste feiten noodzakelijk. De fouten stappen moeten daarom worden gecorrigeerd en voorkomen moet worden dat er stappen worden overgeslagen. De Kamer vraagt dit kabinet om samen met de betrokken provincies afspraken te maken over hoe de overlast voor bewoners en voor elk van de betrokken provincies zo goed mogelijk kan worden geminimaliseerd. En daarnaast vraagt de Kamer hoe een zorgvuldig proces kan worden ingericht om het vertrouwen te herstellen.

Ik hoop hiermee enigszins uw vragen en gevoel van onrecht te hebben kunnen beantwoorden. Ook al weet ik dat dit in de huidige fase helaas niet helemaal mogelijk is. De fractie zal zorgvuldig en zeer nauw dit proces op de voet blijven volgen. U kunt bij mij altijd terecht met uw vragen en zorgen.

Met vriendelijke groet,

mede namens de gehele CDA-fractie,

Mustafa Amhaouch

m.amhaouch@tweedekamer.nl

Economische Zaken (bedrijfsleven beleid, innovatie, Techniekpact, MKB), Buitenlandse handel, Infrastructuur en Waterstaat (spoor, luchtvaart).