Plenary sitting European Parliament, Strasbourg - EU monitor

EU monitor
Friday, July 10, 2020
calendar

Plenary sitting European Parliament, Strasbourg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
date December 12, 2018 10:00
city Strasbourg, France
location Louise Weissgebouw Show location
room Plenary
attending A. (Antonio) Tajani i, J.T. (Jyrki) Katainen i, N.Ch. (Nicos) Anastasiades i, M.L.P. (Marianne) Thyssen i et al.
organisation European Parliament (EP) i

10:00 - 12:00   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG      

 

76

   

point

Debat met Nicos Anastasiades, president van Cyprus, over de toekomst van Europa

[2018/2797(RSP)]

12:00 - 12:30   Uitreiking van de Sacharovprijs      

 

110

   

point

Uitreiking van de Sacharovprijs

12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

79

   

vote

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten (eigen middelen)

Verslag:  Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen)

[13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)]

Begrotingscommissie

97

   

vote

Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen

Verslag:  Daniele Viotti (A8-0455/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen

[COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)]

Begrotingscommissie

77

   

vote

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019

Verslag:  Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019

[COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)]

Begrotingscommissie

99

Deadline

 

vote

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - alle afdelingen

96

Deadline

 

vote

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

Verslag:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het tweede ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]

Begrotingscommissie

25

 

***

vote

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan

Aanbeveling:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]

Commissie internationale handel

32

Deadline

 

vote

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie)

Verslag:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan

[2018/0091M(NLE)]

Commissie internationale handel

54

 

***

vote

Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan

Aanbeveling:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

75

Deadline

 

vote

Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie)

Verslag:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds

[2018/0122M(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

19

 

***

vote

Euromediterrane luchtvaartovereenkomst EU-Jordanië (toetreding van Kroatië)

Aanbeveling:  Keith Taylor (A8-0371/2018)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

[07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)]

Commissie vervoer en toerisme

89

Deadline

***I

vote

Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding

Verslag:  Dan Nica (A8-0401/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

88

Deadline

***I

vote

Programma tot uitvoering Horizon Europa

Verslag:  Christian Ehler (A8-0410/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

60

Deadline

 

vote

Pakket eengemaakte markt

Ontwerpresoluties

[2018/2903(RSP)]

RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018

Debat: Woensdag 28 november 2018

29

Deadline

 

vote

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme

Verslag:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)

Verslag over conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme

[2018/2044(INI)]

Bijzondere Commissie terrorisme

28

Deadline

 

vote

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Verslag:  David McAllister (A8-0392/2018)

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

[2018/2097(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

30

Deadline

 

vote

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

Verslag:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

[2018/2099(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

27

Deadline

 

vote

Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake

Verslag:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Verslag over het jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake

[2018/2098(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

15:00 - 17:00   Debatten      

 

108

   

point

Werknemers en burgers betrekken bij een rechtvaardige transitie voor een veiliger planeet

Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement)

[2018/2973(RSP)]

     

point

Gecombineerde behandeling - Digitaledienstenbelasting en de niet-invoering van een digitale belasting voor de EU en de noodzaak van het meerderheidsbeginsel inzake belastingheffing

72

Deadline

*

 

-

Gemeenschappelijk stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten

Verslag:  Paul Tang (A8-0428/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

73

Deadline

*

 

-

Vennootschapsbelasting op een aanzienlijke digitale aanwezigheid

Verslag:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van regels voor de vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

17:00 - 18:00   STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)      

 

92

Deadline

***I

vote

Oprichting van het Europees Defensiefonds

Verslag:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

91

Deadline

***I

vote

Vaststelling van de Connecting Europe Facility

Verslag:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie vervoer en toerisme

16

Deadline

 

vote

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne

Verslag:  Michael Gahler (A8-0369/2018)

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne

[2017/2283(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

18:00 - 24:00   Debatten (na afloop van de stemmingen)      

 

111

Deadline

 

point

Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2975(RSP)]

35

   

point

Snelle afhandeling van handelsgeschillen

Verslag:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over snelle afhandeling van handelsgeschillen

[2018/2079(INL)]

Commissie juridische zaken

31

Deadline

 

point

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017

Verslag:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Verslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017

[2018/2105(INI)]

Commissie verzoekschriften

In aanwezigheid van Emily O'Reilly, Europees Ombudsman, artikel 220, lid 1, van het Reglement

21

Deadline

 

point

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017

Verslag:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Verslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017

[2018/2104(INI)]

Commissie verzoekschriften

Artikel 216, lid 7, van het Reglement

90

Deadline

***I

point

Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma

Verslag:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

95

Deadline

***I

point

Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

Verslag:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie


1.

European Parliament (EP)

The European Parliament is the EU's law-making body. It is directly elected by EU voters every 5 years.

What does the Parliament do?

The Parliament has 3 main roles:

Legislative

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...