Grondwetsherziening 2017

In 2017 werd de Grondwet gewijzigd ten aanzien van de positie van de Caribische openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Aan die openbare lichamen werd een grondwettelijke basis gegeven en er kwam een kiescollege voor de Eerste Kamer, te vergelijken met de Provinciale Staten.

1.

Constitutionele basis en kiescolleges voor Caribische openbare lichamen

Artikel 23

In artikel 23 i, vierde lid, wordt 'In elke gemeente' vervangen door: 'In elke gemeente en in elk van de openbare lichamen, bedoeld in artikel 132a'

Artikel 55

De eerste volzin van artikel 55 i komt te luiden: De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van provinciale staten en de leden van een kiescollege als bedoeld in artikel 132a, derde lid.

Artikel 103

In artikel 103 i, tweede lid, wordt 'de besturen van provincies, gemeenten en waterschappen' vervangen door: 'de besturen van provincies, gemeenten, openbare lichamen als bedoeld in artikel 132a en waterschappen'.

Opschrift hoofdstuk 7

Het opschrift van hoofdstuk 7 komt te luiden: Hoofdstuk 7: Provincies, gemeenten, Caribisch openbare lichamen, waterschappen en andere openbare lichamen.

Artikel 132a

Na artikel 132 i wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 132a i

 • 1. 
  Bij de wet kunnen in het Caribische deel van Nederland andere territoriale openbare lichamen dan provincies en gemeenten worden ingesteld en opgeheven.
 • 2. 
  De artikelen 124, 125 en 127 tot en met 132 zijn ten aanzien van deze openbare lichamen van overeenkomstige toepassing.
 • 3. 
  In deze openbare lichamen worden verkiezingen gehouden voor een kiescollege voor de Eerste Kamer. Artikel 129 is van overeenkomstige toepassing.
 • 4. 
  Voor deze openbare lichamen kunnen regels worden gesteld en andere specifieke maatregelen worden getroffen met het oog op bijzondere omstandigheden waardoor deze openbare lichamen zich wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van Nederland.

Aan de Grondwet wordt het volgende additionele artikel toegevoegd:

In artikel 1 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

2.

Parlementaire behandeling

onderwerp

kamerstuk

indiening

eerste lezing

stemming TK*

eerste lezing

stemming EK

kamerstuk

tweede lezing stemming TK

tweede lezing stemming EK

Constitutionele basis Caribische openbare lichamen en kiescollege voor de Eerste Kamer

33.131 i en 34.341 i

23-12-2011 en 13-11-2015

11-02-2016: a.s.

25-11-2016: a.s.

34.702 i

12-9-2017: a.s.

31-10-2008: a.s.

 • a.s.=met algemene stemmen