Plenary sitting European Parliament, Strasbourg - EU monitor

EU monitor
Wednesday, July 8, 2020
calendar

Plenary sitting European Parliament, Strasbourg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
date September 12, 2018 09:00 - 23:00
city Strasbourg, France
location Louise Weiss building (LOW) i Show location
room Plenary
attending J.C. (Jean-Claude) Juncker i et al.
organisation European Parliament (EP) i

09:00 - 11:50   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG      

 

43

   

point

Staat van de Unie

Verklaring van de voorzitter van de Commissie

[2018/2736(RSP)]

12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

84

 

***I

vote

In de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu

Verslag:  Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 110/2008 wat betreft de in de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan

[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

26

 

***

vote

Amendement op het Memorandum van samenwerking tussen de VS en de EU (inzet van luchtverkeersbeveiligingssystemen)

Aanbeveling:  Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van Amendement 1 op het Memorandum van samenwerking NAT-I-9406 tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie

[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

18

 

***

vote

Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de EU (toetreding van Kroatië)

Aanbeveling:  Francisco Assis (A8-0256/2018)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]

Commissie vervoer en toerisme

88

Deadline

***I

vote

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Verslag:  Axel Voss (A8-0245/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Commissie juridische zaken

52

Deadline

***I

vote

Controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten

Verslag:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Verslag over het voorstel een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

53

Deadline

***I

vote

Strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld

Verslag:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

19

Deadline

 

vote

De situatie in Hongarije

Verslag:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Verslag over een voorstel houdende een verzoek aan de Raad om overeenkomstig artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie te constateren dat er een duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie berust

[2017/2131(INL)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

86

Deadline

 

vote

Autonome wapensystemen

Ontwerpresoluties

[2018/2752(RSP)]

RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018

34

Deadline

 

vote

Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS

Verslag:  Elmar Brok (A8-0251/2018)

Verslag over de stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS

[2017/2271(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

28

Deadline

 

vote

Stand van de betrekkingen tussen de EU en China

Verslag:  Bas Belder (A8-0252/2018)

Verslag over de stand van de betrekkingen tussen de EU en China

[2017/2274(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

15:00 - 23:00   Debatten      

 

91

   

point

De toekomst van de pensioenen: tegengaan van privatisering en versterking van openbare universele socialezekerheidsstelsels

Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement)

[2018/2843(RSP)]

44

   

point

Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2019

[2018/2737(RSP)]

16

Deadline

***I

point

De bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede het vrije verkeer van die gegevens

Verslag:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

     

point

Gecombineerde behandeling - Strategie voor kunststoffen en chemicaliën-, product- en afvalwetgeving

32

Deadline

   

-

Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie

Verslag:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Verslag over een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie

[2018/2035(INI)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

70

Deadline

   

-

Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving

Mondelinge vragen -[2018/2589(RSP)]

         
 

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Raad

Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving

         
 

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Commissie

Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving

24

Deadline

 

point

Een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie

Verslag:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Verslag over een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR)

[2017/2254(INI)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

55

Deadline

***I

point

Eén digitale toegangspoort

Verslag:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

49

Deadline

 

point

Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU

Verslag:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)

Verslag over Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU

[2017/2257(INI)]

Commissie vervoer en toerisme


1.

European Parliament (EP)

The European Parliament is the EU's law-making body. It is directly elected by EU voters every 5 years.

What does the Parliament do?

The Parliament has 3 main roles:

Legislative

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...