Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Brussels - EU monitor

EU monitor
Tuesday, August 4, 2020
calendar

Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Brussels

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
date September 25, 2017 15:00 - 18:30
city Brussels, Belgium
location József Antall building (JAN) i Show location
room 4Q2
attending (Claude) Moraes i et al.
organisation Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) i

15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

(met inbegrip van de goedkeuring van de aanbevelingen van de coördinatoren overeenkomstig artikel 205, zie de feedbacknota van de coördinatoren van de vergadering van 7 september 2017)

GELIEVE TER KENNIS TE NEMEN DAT ALLE TIJDSBLOKKEN INDICATIEF ZIJN EN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING KUNNEN VERANDEREN.

* * *

15.00 - 17.00 uur

 • 3. 
  MInihoorzitting "Evaluatie van het drugsbeleid en de stand van de EU-wetgeving" op maandag 25 september 2017

LIBE/8/10388

 
   

DV - PE607.890v01-00

     

(zie afzonderlijk ontwerpprogramma PE 597.524v.01-00)

* * *

17.00 - 17.20 uur

 • 4. 
  Naar een digitale handelsstrategie

LIBE/8/09925

2017/2065(INI)

 

Rapporteur voor advies:

Angelika Mlinar (ALDE)

PA - PE609.526v01-00

Ten principale:

INTA -

Marietje Schaake (ALDE)

PR - PE609.638v02-00

DT - PE605.981v02-00

       

·Behandeling ontwerpadvies (artikel 53+)

·Termijn voor de indiening van amendementen: 28 september 2017, 18.00 uur

17.20 - 17.50 uur

 • 5. 
  Europees openbaar ministerie

LIBE/8/00203

2013/0255(APP) 09941/2017 - C8-0229/2017

 

Rapporteur:

Barbara Matera (PPE)

PR - PE609.373v01-00

Ten principale:

LIBE

   

Adviezen:

BUDG

   
 

CONT -

Ingeborg Gräßle (PPE)

 
 

JURI -

Besluit: geen advies

 
 

PETI -

Besluit: geen advies

 
       

·Behandeling ontwerpverslag

·Termijn voor de indiening van amendementen: 27 september 2017, 10.00 uur

17.50 - 18.15 uur

Onbeantwoorde vragen voor schriftelijk antwoord overeenkomstig artikel 130, lid 4, van het Reglement van het Europees Parlement

 • 6. 
  Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie, ingediend op 1 juni 2017 door Sophia in 't Veld (ALDE), Claude Moraes (S&D), Seb Dance (S&D), Jean Lambert (Verts/ALE), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE) en Catherine Bearder (ALDE) over de Inbreukprocedure tegen het VK in verband met de toepassing van de richtlijn vrij verkeer (P-003659-17)

LIBE/8/11032

 • 7. 
  Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie, ingediend op 20 april 2017 door Gérard Deprez (ALDE) over het gebruik van netwerkadresomzetting van carrier-kwaliteit (Carrier-Grade Network Address Translation (CGN)) (E-002829-17)

LIBE/8/11033

 • 8. 
  Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie, ingediend op 10 juli 2017 door Salvatore Domenico Pogliese (PPE), Elisabetta Gardini (PPE), Alessandra Mussolini (PPE) en Stefano Maullu (PPE) over de uitbreiding van maatregelen om asielzoekers te herplaatsen vanuit Italië en Griekenland (P-004641/2017)

LIBE/8/11034

18.15 - 18.25 uur

Gezamenlijke behandeling

 • 9. 
  Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Griekenland

LIBE/8/10567

 • 10. 
  2017/0809(CNS) 10476/2017 - C8-0230/2017
 

Rapporteur:

Claude Moraes (S&D)

PR - PE610.653v01-00

Ten principale:

LIBE

   
       

·Stemming over de toepassing van de vereenvoudigde procedure (art. 50, lid 1, "zonder amendementen") - verslag

Besluit overeenkomstig artikel 50 van het Reglement (eenvoudige procedure)

 • 11. 
  Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in de Tsjechische Republiek

LIBE/8/10306

 • 12. 
  2017/0806(CNS) 09893/2017 - C8-0197/2017
 

Rapporteur:

Maria Grapini (S&D)

 

Ten principale:

LIBE

   
       

·Stemming over de toepassing van de vereenvoudigde procedure (art. 50, lid 1, "zonder amendementen") - verslag

Besluit overeenkomstig artikel 50 van het Reglement (eenvoudige procedure)

 • 13. 
  Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Portugal

LIBE/8/10325

 • 14. 
  2017/0807(CNS) 09898/2017 - C8-0213/2017
 

Rapporteur:

Jaromír Štětina (PPE)

 

Ten principale:

LIBE

   
       

·Stemming over de toepassing van de vereenvoudigde procedure (art. 50, lid 1, "zonder amendementen") - verslag

Besluit overeenkomstig artikel 50 van het Reglement (eenvoudige procedure)

18.25 - 18.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 15. 
  Besluit van de Raad betreffende de inwerkingstelling van bepaalde bepalingen van het Schengenacquis inzake het Visuminformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië

LIBE/8/10408

 • 16. 
  2017/0808(CNS) 10161/2017 - C8-0224/2017
 

Rapporteur:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE)

PR - PE609.481v01-00

Ten principale:

LIBE

   
       

·Goedkeuring ontwerpverslag

*** Einde elektronische stemming ***

 • 17. 
  Rondvraag
 • 18. 
  Volgende vergaderingen

·28 september 2017, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)


1.

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE)

The Parliamentary Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs is responsible for:

 • 1. 
  The protection within the territory of the Union of citizens' rights, human rights and fundamental rights, including the protection of minorities, as laid down in the Treaties and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...

4.

More info