Brief regering; Startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie” - Nationale Omgevingsvisie

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 34682 - Nationale Omgevingsvisie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nationale Omgevingsvisie; Brief regering; Startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie”
Document date 21-02-2017
Publication date 21-02-2017
Nummer KST346821
Reference 34682, nr. 1
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

34 682 Nationale Omgevingsvisie

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 17 februari 2017.

De wens dat over de structuurvisie overleg gewenst wordt kan door of namens de Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 17 maart 2017.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 februari 2017

Hierbij zend ik u de startnota «De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie» toe1. De Omgevingswet, die in voorbereiding is, vraagt om een integrale nationale visie op de leefomgeving.

Deze startnota is de opmaat naar een nationale omgevingsvisie. De startnota schetst de strategische opgaven in de leefomgeving die noodzaken tot het vinden van meer samenhangende oplossingen, waarbij een integrale aanpak meerwaarde kan hebben.

De Nationale Omgevingsvisie, die op deze startnota volgt, zal hieraan uiting geven.

Omdat de Omgevingswet nog niet in werking is, wordt de omgevingsvisie voorbereid op grond van de geldende regelgeving. In dat kader geef ik met het toezenden van deze startnota invulling aan artikel 2.3, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Noot 1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


3.

Attachments

 
 
 

4.

More information

 

5.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.