Opheffen commissie voor de Rijksuitgaven

Op voorstel van de vaste commissie voor Financiën werden de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven naar haar overgeheveld. Zowel het reglement van orde als de regeling Grote Projecten werden daarom aangepast. De wijziging geldt vanaf maart 2017.

Het voorstel werd zonder beraadslaging op 13 december 2016 aangenomen.

1.

Artikel conform voorstel

Nieuw artikel 16a

 • 1. 
  De vaste commissie voor Financiën verricht tevens taken ten behoeve van de controle van de rijksuitgaven. In dat kader is zij belast met de behandeling van aangelegenheden van rechtmatigheid en doelmatigheid van besteding van collectieve middelen, alsmede met de voorlichting, advisering en ondersteuning van de Kamer en de commissies bij de uitoefening van het budgetrecht en de financiële controle. Deze voorlichting, advisering en ondersteuning strekken zich behalve tot de begrotingsstukken, uit tot door de Kamer aangewezen grote projecten en tot de budgettaire en comptabele aspecten van beleidsvoornemens en -beslissingen van de regering.
 • 2. 
  Over een voorstel aan de Kamer om de Algemene Rekenkamer te verzoeken een onderzoek in te stellen, wordt niet beslist dan na advies van de commissie.
 • 3. 
  De commissie stelt een werkprogramma vast voor de uitoefening van haar taken, bedoeld in het eerste lid, dat zij periodiek evalueert en actualiseert.

Artikel 21a

vervalt

2.

Oude tekst

Artikel 21a. De commissie voor de Rijksuitgaven

 • Er is een commissie voor de Rijksuitgaven. Zij is belast met de behandeling van aangelegenheden van rechtmatigheid en doelmatigheid van besteding van collectieve middelen, alsmede met de voorlichting, advisering en ondersteuning van de Kamer en de commissies bij de uitoefening van het budgetrecht en de financiële controle. Deze voorlichting, advisering en ondersteuning strekken zich behalve tot de begrotingsstukken, uit tot door de Kamer aangewezen grote projecten en tot de budgettaire en comptabele aspecten van beleidsvoornemens en -beslissingen van de regering.
 • Rapporten van de Algemene Rekenkamer en regeringsstukken van comptabele aard worden direct in handen van de commissie gesteld. De Voorzitter en de eerste en tweede ondervoorzitter kunnen nader besluiten een dergelijk stuk mede in handen van een andere commissie te stellen; artikel 119, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
 • Over een voorstel aan de Kamer, de Algemene Rekenkamer te verzoeken een onderzoek in te stellen, wordt niet beslist dan na advies van de commissie.

3.

Meer informatie

4.

Basisinformatie