AOW-gat Defensiepersoneel: ontoereikend, onbevredigend en onrechtvaardig

Source: R.W. (Raymond) Knops i, published on Thursday, December 17 2015.

Het CDA heeft afgelopen maanden vele berichten ontvangen van verontruste (oud-) militairen, die na het verlaten van de dienst met een fors inkomensverlies geconfronteerd worden. Zij belanden in het zogenoemde ‘AOW-gat’; een gat dat ontstaat door de verhoging van de AOW-leeftijd, terwijl de pensioenleeftijd bij Defensie nog op 65 jaar staat. Duizenden oud-medewerkers bij Defensie dreigen tussen wal en schip te raken. Het gaat om militairen die tientallen jaren gediend hebben in het belang van Nederland. Om veteranen die naar diverse, gevaarlijke conflictgebieden uitgezonden zijn geweest. Militairen hebben niet voor niets een bijzondere positie. Helaas geeft het kabinet er opnieuw te weinig invulling aan. Het AOW-gat wordt onvoldoende gedicht. De door de minister van Defensie geboden compensatie is ontoereikend, onbevredigend en onrechtvaardig.

Tot nu toe kregen militairen na het Functioneel Leeftijdsontslag de zogenoemde UGM-uitkering (op basis van de Uitkeringswet Gewezen Militairen), tot aan de pensioen- en AOW-gerechtigde leeftijd van 65. Met de verhoging van de AOW-leeftijd is een gat ontstaan na het bereiken van de leeftijd van 65, waarin Defensiepersoneel geen UGM meer krijgt, maar ook geen AOW. Vanwege het verplichte leeftijdsontslag is er voor militairen geen mogelijkheid om langer door te werken en daarmee een AOW-gat te voorkomen. Duizenden Defensiemedewerkers worden er nu mee geconfronteerd bij het verlaten van de dienst. Ze maken een forse inkomensval, terwijl ze zich daar niet op konden voorbereiden.

De minister van Defensie heeft de urgentie ingezien van het probleem. Ze is in overleg met de centrales van overheidspersoneel met een voorziening gekomen: een tegemoetkoming in de vorm van een maandelijks bedrag dat gelijk is aan de bruto AOW-uitkering, inclusief vakantiegeld. Daarnaast is in een deelakkoord vastgelegd dat AOW en pensioenleeftijd aan elkaar gekoppeld zullen worden. Hierdoor is er op termijn geen sprake meer van een AOW-gat. Het CDA steunt die benadering voor een oplossing op langere termijn.

In de tussentijd is er de problematiek voor militairen die sinds 1 januari 2013 met FLO zijn gegaan of de komende tijd gaan. De AOW-voorziening die zij krijgen is bruto. Gewezen militairen zullen, net als alle belastingplichtigen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, over hun inkomen AOW-premies moeten afdragen. Dus ook over de AOW-voorziening die ze krijgen. Daarmee resteert een netto-bedrag dat beduidend lager is dan de AOW. De minister van Defensie heeft laten weten dat ze geen budgettaire ruimte heeft om meer te doen; de AOW-voorziening zou al ten koste zijn gegaan van de beschikbare loonruimte voor het actief dienende personeel. Het AOW-gat dat resteert is wat het CDA betreft nog te diep. Het CDA vindt de door de minister van Defensie geboden compensatie ontoereikend, onbevredigend en onrechtvaardig.

Voorafgaand aan het debat over de Defensiebegroting heeft het CDA een motie ingediend om het personeel te betrekken bij de versterking van Defensie in het kader van een meerjarig perspectief. Het CDA heeft in dat debat duidelijk gemaakt dat de problematiek van het AOW-gat nadrukkelijk ook onder deze motie valt. Helaas werd de motie ontraden en verworpen. Wel zegde minister Hennis toe nog met een brief te komen. Die brief is deze week gekomen. Daar is ook alles mee gezegd. De minister legt nog eens uit waarom er niet meer mogelijk is dan de voorziening die ze getroffen had.

.

Het CDA neemt hier geen genoegen mee. Het AOW-gat zal beter gedicht moeten worden. Dat is een verantwoordelijkheid voor het kabinet als geheel. Mede op verzoek van het CDA heeft de Vaste Kamercommissie vandaag besloten tot een vragenronde over de brief. Mogelijk volgt later nog een rondetafelgesprek.

Vooralsnog is de conclusie teleurstellend: het kabinet geeft opnieuw nauwelijks tot geen invulling aan de bijzondere positie van de militair. Net als eerder bij het WUL-drama, waardoor het Defensiepersoneel ook hard geraakt is. Opnieuw wordt pijnlijk duidelijk dat er meer geld voor Defensie nodig is.