Vrijzinnige Partij en Tweede Kamerverkiezingen 2017

Source: Parlement.com.

De Vrijzinnige Partij had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Norbert Klein i als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'De basis op orde'.

1.

Verkiezingsprogramma 2017

De VP ging de verkiezingen in met het programma: 'Fix the Basics'. Het programma is vooral gericht op vrijheid en vrijzinnigheid. Vrijzinnigheid wil zeggen dat de overheid de mensen een basis moet geven om te kunnen samenleven. Zo krijgen mensen de ruimte om vrij te zijn en zich te ontplooien. Speerpunten zijn de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen en zelfbeschikking.

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 waren:

Economie/begroting

Werk en arbeid:

 • invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen ter hoogte van € 800 per maand voor iedereen boven de 18 jaar, woonachtig en ingeschreven in Nederland (vervangt de bijstand en de AOW).
 • afschaffing van de Participatiewet en de flexwet Werk en Zekerheid.
 • betere waardering en positionering van onbetaald (vrijwilligers)werk.
 • invoeren van een integrerende staatssecretaris voor Innovatiebeleid; startups krijgen tijdelijke gratis bedrijfshuisvesting; fiscaal instrument "innovatiebox" wordt versterkt om Research en Development van grote ondernemingen te stimuleren.

Belastingen

Werk en inkomen:

 • progressief belastingstelsel waarbij het basisinkomen niet wordt belast.
 • werken wordt gestimuleerd door een belastingvrijstelling inkomen uit arbeid tot € 2.400 per jaar.
 • invoering van een nieuw toptarief van 65 % voor inkomens boven de Balkenende-norm (vanaf € 229.001 per jaar).
 • invoering van een 'groene hypotheekrenteaftrek': een fiscale beloning voor huizenbezitters die geen CO2-uitstotend woon-werkverkeer veroorzaken door binnen een straal van 10 kilometer van hun werk te wonen.

Sparen en vermogen:

 • sparen wordt gestimuleerd door de behaalde rendementswinst tot € 1.000 per jaar belastingvrij te laten zijn.
 • afschaffing van box 3 belasting: de vermogensrendementheffing. Positief geëffectueerde winst en daarmee de gerealiseerde meerwaarde op vermogen valt onder box 1 belasting uit inkomen en winst.
 • het belasten van vermogensoverdracht moet worden gewijzigd, niet de schenker maar de ontvanger van schenkingen dienen de belasting te betalen.
 • afschaffing van de erfbelasting: eerstelijns erfgenamen (partner, kinderen) worden volledig vrijgesteld van erfbelasting tot € 1 miljoen.

Onderwijs

 • collegegeld, studiekosten en studenten OV-kaart moeten volledig door de overheid betaald worden.
 • scholen (bestuur, leraren, ouders en leerlingen) moeten zelf vrij invulling kunnen geven aan hun curriculum, zoveel mogelijk gericht op de individuele leerling
 • voor een leven-lang-leren beleid. Dat betekent dat iedereen ongeacht de leeftijd betaalbaar toegang moet houden tot onderwijsinstellingen. De leeftijdsgrens van 55 jaar in het stimuleringsprogramma Leven Lang Leren wordt afgeschaft.
 • snelle invoering van het wetsvoorstel Ruimte voor nieuwe scholen. Hierbij is de garantie van groot belang dat een laatste school van een specifieke denominatie in een dorp of wijk niet gedwongen wordt opgeheven.
 • (internationaal) burgerschap moet structureel aan bod komen op scholen als onderdeel van het totale onderwijsprogramma. Internationalisering maakt hier integraal onderdeel van uit.

Zorg

 • AOW wordt vervangen door het onvoorwaardelijke basisinkomen.
 • zolang de AOW gehandhaafd blijft, pleit de VP voor een flexibele AOW-ingangsdatum: mensen mogen zelf kiezen of ze vijf jaar eerder (dan 67) of vijf jaar later met pensioen gaan.
 • meer geld naar thuiszorg; eenzaamheid van ouderen moet worden tegengegaan door goede dagbestedingsvoorzieningen, maatwerk WMO en ambulante dagbesteding.
 • de reguliere mondzorg moet worden aangevuld met algehele complementaire mondzorg.
 • de VP is tegen de donorwet.
 • de VP is voorstander van zelfbeschikking over het einde van je leven; er moeten duidelijke waarborgen zijn, zoals de directe betrokkenheid van een arts en psycholoog bij de levensbeëindiging.

Veiligheid en justitie

 • softdrugs legaliseren voor personen boven de achttien jaar; softdrugs kunnen dan legaal geproduceerd en gecontroleerd worden.
 • handhaving van de harde aanpak tegen harddrugs wegens de hevige verslavingsproblematiek.
 • Jeugdwet en Jeugdzorg: de VP wil een grondige evaluatie van de Jeugdwet en de praktijk.

Europa

 • de euro blijft bestaan, maar alle Nederlanders, bedrijven, banken en organisaties krijgen de verplichting om betalingen en ontvangsten in ongeacht welke valuta te accepteren en te verwerken zonder meerkosten.
 • asielzoekers moeten naast de huidige tegemoetkomingen, recht krijgen op een 'inburgeringsvoorschot' (een lening tegen nul procent rente die naar financiële draagkracht terugbetaald mag worden).

Overig

 • alle musea worden voor iedereen tot 25 jaar gratis. Daarboven kan iedereen de museumjaarkaart gratis aanvragen.
 • afschaffen van de wintertijd; voortaan wordt slechts de zomertijd nog gehanteerd aangezien de wissel tussen zomer- en wintertijd een aanslag is op de gezondheid.
 • harde aanpak van eigenaren en management van bedrijven die ecocide plegen; zij moeten straffen krijgen die vergelijkbaar zijn met een straf voor een misdrijf tegen de mensheid.
 • elke twaalf jaar een referendum over nut en noodzaak van het koningshuis
 • invoeren van een levende zadenbank en bewerkstellen van horizontale resistentie om te voorkomen dat onze voedselproductie beperkt en gereduceerd wordt tot gepatenteerde en genetisch gemanipuleerde gewassen (GMO).
 • draadloos internet moet slechts in een deel van de trein aangeboden worden, zodat reizigers kunnen kiezen of ze blootgesteld willen worden aan straling.

Letterlijke tekst

 

Meer over