Minister-president geef toe: er is een koopkrachtkloof!

Source: H.C.M. (Henk) Krol i, published on Thursday, September 22 2016.

50PLUS wil van minister-president Rutte bevestigd hebben dat er inderdaad een koopkrachtkloof is ontstaan tussen werkenden en gepensioneerden. Stop eens met bagatelliseren. Draai er niet omheen. Geen mooipraterij en wees gewoon eerlijk, premier Rutte!

Mijn inbreng bij de Algemene Politieke Beschouwingen in tweede termijn:

“De minister-president vertelt het prachtig. In de eerste termijn had ik het over aanbiedingen die aantrekkelijk gepresenteerd worden maar die vaak verbleken als je ze beter bekijkt. De minister-president hoeft voor zijn toekomst niet te vrezen. Want ik voorspel Mark Rutte een glansrijke toekomst in de reclamewereld.

Het is onomstotelijk duidelijk dat ouderen sinds 2000 danig achterlopen in hun koopkrachtontwikkeling ten opzichte van werkenden. Tot wel 30%! Ik laat u nogmaals een grafiek zien. De bovenste donkerblauwe lijn betreft de koopkrachtontwikkeling van werknemers. De onderste rode lijn de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden. Het gaat daarbij om de periode 2000 - 2015. Een zeer helder beeld, op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is een koopkrachtkloof. En ook de cijfers van vandaag, aangevraagd door collega Klaver, zijn zeer duidelijk: cumulatieve koopkracht 2014-2017 voor werkenden: 9.1%, ik herhaal 9,1% en voor gepensioneerden: 2.3%, ik herhaal 2,3%! Een koopkrachtkloof!

Hoe durft de minister-president dit evenwichtig te noemen? Iedereen ziet toch dat dit geen evenwichtig koopkrachtbeleid is. 50PLUS wil van deze minister-president bevestigd hebben dat er inderdaad een koopkrachtkloof is ontstaan tussen werkenden en gepensioneerden.

En wat gaat hij doen om dit te herstellen? En het antwoord van de verkiezingsfooi van 0,7% is dan echt niet afdoende. Mensen thuis kijken niet alleen naar de grafiek, maar ze voelen het dagelijks aan hun eigen portemonnee. Het is niet evenwichtig. Stop eens met bagatelliseren. Draai er niet omheen. Geen mooipraterij en wees gewoon eerlijk. Luister naar alle signalen uit de samenleving, bijvoorbeeld naar de signalen van alle ouderenorganisaties.

Een reden voor de koopkrachtdaling is de situatie bij de pensioenfondsen. De minister-president zei in eerste termijn dat het kabinet ‘niet gaat over de rekenrente voor pensioenfondsen’. Strikt formeel is dat juist. Maar, het kabinet kan wel degelijk wat dóen aan de rekenrente: Het kabinet en de Kamer gaan over de financiële regels voor pensioenfondsen, het kader, en de zoektocht naar passende maatregelen! En 50PLUS vraagt het nogmaals: bent u bereid meer te doen dan de schamele belofte van staatssecretaris Klijnsma vorige week?

Tot slot twee moties.

MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 22 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden ook in 2017 weer achter zal blijven bij die van werkenden;

overwegende dat er bij de gepresenteerde koopkrachtcijfers van uit wordt gegaan dat pensioenen gemiddeld genomen niet zullen stijgen of dalen;

overwegende dat de kans op pensioenkortingen zéér groot is, als géén maatregelen worden genomen;

verzoekt de regering alles in werk te stellen de nodige maatregelen te nemen om pensioenkortingen in 2017 te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Krol

MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 22 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden volgens ramingen van het kabinet in 2017 een minder positieve koopkrachtontwikkeling tegemoet kunnen zien dan werkenden;

roept de regering op zich met kracht in te blijven zetten voor een evenwichtige koopkrachtontwikkeling tussen werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden.

en gaat over tot de orde van de dag,

Krol