Soevereiniteit pensioen op het spel

Source: H.C.M. (Henk) Krol i, published on Thursday, June 30 2016.

50PLUS vreest dat via het sluipende proces van richtlijnen en regelgeving vanuit Brussel onze soevereiniteit ten aanzien van ons pensioenstelsel wordt uitgehold.

Mijn inbreng bij het debat over de IORP-richtlijn:

“Zoals bekend heeft 50PLUS grote bedenkingen bij alle Europese regelgeving ten aanzien van pensioenen.

Wij vrezen dat via het sluipende proces van richtlijnen en regelgeving vanuit Brussel onze soevereiniteit ten aanzien van ons pensioenstelsel wordt uitgehold. Het gebeurt in kleine, minimale stapjes, maar het gebéurt.

Het verhuizen van pensioenfondsen, het kiezen van toezicht lijkt ons niet passend voor pensioenfondsen; het gaat immers om ons Nederlandse stelsel, een van de beste ter wereld, waar we heel zuinig op moeten zijn.

Regelgeving die verhuizing van pensioenfondsen en -regelingen bevordert vinden wij overbodig en onwenselijk; hiermee halen wij hoe dan ook onnodige risico’s binnen die wij met pensioenen niet willen.

Wij hebben daarom de motie van collega Omtzigt van harte mede ondertekend.

 

MOTIE OMTZIGT

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sinds de Brexit, de voorliggende IORP-2 pensioenrichtlijn bijna exclusief

over het Nederlandse stelsel gaat;

constaterende dat de Nederlandse Tweede Kamer eerdere een gele kaart getrokken heeft

tegen een concept van deze richtlijn;

constaterende dat de voorliggende richtlijn verbeteringen heeft ten opzichte van het

oorspronkelijke plan, zoals het feit dat de gedelegeerde regelgeving verwijderd is;

constaterende echter dat de richtlijn Nederlandse pensioenfondsen aanmoedigt om zich in

het buitenland te vestigen en dat de richtlijn daarbij DNB onvoldoende bevoegdheden geeft

om de deelnemers te beschermen;

van mening dat het Nederlandse pensioenstelsel onderdeel is van de sociale zekerheid en

dat er geen reden is om pensioenfondsen aan te moedigen te verhuizen om zelf het toezicht

te mogen kiezen;

van mening dat het vertrek van pensioenfondsen en toezichtarbitrage buitengewoon

onwenselijk zijn en op termijn leiden tot grote schade aan het Nederlandse stelsel en

Nederlandse gepensioneerden en werkenden;

verzoekt de regering niet in te stemmen met de voorgestelde IORP-2 richtlijn en er zorg voor

te dragen dat er geen voorstellen voor een nieuwe richtlijn gedaan worden.