Rapportage over terugdringen psychofarmaca

Source: H.C.M. (Henk) Krol i, published on Thursday, May 19 2016.

Op verzoek van 50PLUS krijgt de Tweede Kamer jaarlijks een voortgangsrapportage over het terugdringen van psychofarmaca.

In het debat over Ouderenzorg met staatssecretaris Van Rijn diende 50PLUS twee moties in. De moties vonden veel weerklank in de Tweede Kamer en bij de bewindsman. De eerste motie kreeg van Van Rijn het predicaat ‘oordeel Kamer’ (positief oordeel, stemming volgende week). De tweede motie over het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca (geneesmiddelen die inwerken op het psychisch welbevinden, kalmerende, bedwelmende middelen, antipsychotica e.d.) werd zelfs overgenomen en wordt dus uitgevoerd.

Hieronder leest u de twee moties van 50PLUS:

Contents

  1. 1.
  2. 2.  

1.

1.

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat ouderen met een zorgvraag langer zelfstandig thuis wonen,

Overwegende dat het ook vanuit het oogpunt van preventie van belang is deze groep in brede zin te ondersteunen bij hun veiligheid,

Overwegende dat het voor individuele en collectieve veiligheid van belang is om hierbij aandacht te hebben voor brandpreventie,

Verzoekt de regering in gesprek te gaan met de VNG, zorgverzekeraars en ouderenorganisaties om te bezien hoe veilig thuis wonen beter ondersteund kan worden, waarbij onder meer aandacht is voor valpreventie, brandveiligheid en de noodzaak van het plaatsen van rookmelders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Otwin Van Dijk

2.

2.  

De Kamer

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de regering zich ten doel heeft gesteld het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca terug te dringen tot nul,

Overwegende dat hiervoor al meerdere acties en verbeterplannen zijn ingezet,

Overwegende dat hierbij geen tussendoelen of een tijdsplanning zijn aangegeven, maar dat wel het belangrijk is de vinger aan de pols te houden,

Verzoekt de regering de Kamer jaarlijks een voortgangsrapportage met zo concreet mogelijke gegevens inzake het terugdringen van psychofarmaca te doen toekomen,

En gaat over tot de orde van de dag

Krol