Boosting investments in Europe and improving aviation safety - EU monitor

EU monitor
Thursday, July 9, 2020
calendar

Boosting investments in Europe and improving aviation safety

Source: V. (Violeta) Bulc i, published on Friday, March 18 2016.

The week in review: European investment project portal and the report form European Task Force on Conflict Zones

The last few days have been dedicated to the European investment project portal, which is now available in all official EU languages, including Slovenian. It is a new web portal, which allows public and private project promoters to reach investors worldwide. It was created in cooperation with the European Investment Bank and is a part of the Investment Plan for Europe, with which we wish to mobilise international investors, boost economic growth and create jobs across Europe - one of our priorities in the Commission. The future is in smart, sustainable and competitive projects. With the EIPP we aim to support such innovative solutions.

At the moment, 42 projects have been confirmed, which will be realised within next years. I am very happy to see 10 of them coming from the area of transport. They are connected to the use of new technology, urban mobility, green transport and sustainable development. Among them are transport infrastructure upgrades in Spain and Italy, constructions of motorways in France and Slovakia, inland waterways in the Netherlands and green shipping investments in Spain. However, that is only the beginning of our work, and I am certain that the portal and the Investment Plan for Europe will help to launch many more innovative projects in the future.

This week, a lot has been happening in the area of aviation as well. The European High-Level Task Force on Conflict Zones, composed of representatives of the European Commission, the European External Action Services, several European civil aviation authorities, the International Air Transport Association, KLM, and EASA, handed its final report to me. In the aftermath of the tragic downing of Malaysian Airlines flight MH17 over Ukraine, this report contains recommendations to address possible risks when flying over conflict zones. It recommends the development of a common European risk assessment of conflict zones and an alert mechanism to notify the aviation community about possible risks.

The threat of terrorism to civil aviation is likely to remain high in the future, which is why aviation safety and security standards are one of my top priorities. This report contains proposals to further improve the current situation. In particular, I welcome the improvements to the process for building common EU conflict zone risk assessments and the mechanism for alerts and information exchange among Member states. Time for action is now - it is essential that ‎concrete steps are put in place to protect EU citizens when flying. As a next step, the report will be submitted to the Dutch Presidency of the Council of the European Union for action.

Spodbujanje naložb v Evropi in izboljševanje letalske varnosti

Pregled tedna: Evropski portal naložbenih projektov in poročilo delovne skupine za konfliktna območja

V zadnjih dneh smo veliko pozornosti namenili evropskemu portalu naložbenih projektov (European Investment Project Portal - EIPP), ki je sedaj na voljo v vseh uradnih jezikih EU, tudi v slovenščini. EIPP je nov spletni portal, kjer lahko javni in zasebni nosilci projektov s sedežem v EU s svojimi projekti seznanijo mednarodne vlagatelje. Nastal je v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko in je del naložbenega načrta za Evropo, s katerim želimo pritegniti pozornost mednarodnih vlagateljev in spodbuditi gospodarsko rast in zaposlovanje - kar je tudi ena izmed prioritet Evropske komisije v tem mandatu. Prihodnost je v pametnih, trajnostnih in predvsem konkurenčnih zamislih. EIPP je namenjen podpiranju in financiranju takšnih inovativnih, v prihodnost usmerjenih rešitev.

Trenutno je potrjenih že 42 projektov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih in zelo sem vesela, da je 10 izmed njih iz področja prometa. Povezani so z uporabo novih tehnologij, urbano mobilnost, varstvo okolja in trajnostni razvoj. Med njimi je na primer posodobitev prometne infrastrukture v Španiji in Italiji, izgradnja avtocest v Franciji in na Slovaškem, kanalov na Nizozemskem in naložbe v okolju prijazna plovila v Španiji. Toda to je šele začetek in ne dvomim, da bo portal in celoten naložbeni načrt za Evropo v prihodnje pomagal zagnati še mnoge inovativne projekte.

Evropska delovna skupina za konfliktna območja mi je ta teden predala poročilo, ki ga je pripravila po nesreči malezijskega letala MH17. Skupina je sestavljena iz predstavnikov Evropske komisije, Evropske službe za zunanje delovanje, uprav za civilno letalstvo, mednarodnega združenja letalskih prevoznikov, KLM-ja in Evropske agencije za varnost v letalstvu Poročilo vsebuje priporočila za obvladovanje tveganj pri letih nad konfliktnimi območji. Skupina predlaga oblikovanje skupne evropske ocene tveganja za konfliktna območja in mehanizma hitrega opozarjanja za obveščanje letalske skupnosti.

Teroristične grožnje civilnemu letalstvu bodo najverjetneje še nekaj časa ostale visoke, zato je varnost v letalskem prometu ena izmed mojih prednostnih nalog. Poročilo vsebuje predloge, ki lahko izboljšajo trenutno stanje na tem področju. Zelo podpiram pobudo za oblikovanje skupne evropske ocene tveganja ter mehanizma za obveščanje in izmenjavo podatkov med državami članicami. Sedaj je pomembno, da konkretne ukrepe za zaščito varnosti letalskih potnikov v Evropi začnemo tudi izvajati. Kot naslednji korak bomo poročilo predali nizozemskemu predsedstvu Sveta Evropske Unije, ki bo poskrbel za njegovo udejanjenje.