Waar is de beloofde lastenverlichting voor iedereen?

Source: H.C.M. (Henk) Krol i, published on Thursday, January 28 2016.

Het kabinet beloofde met het belastingplan lastenverlichting voor iedereen. Maar voor veel ouderen is er absoluut geen sprake van verlichting. 50PLUS is verontwaardigd over hoe dit kabinet invulling geeft aan de beloofde ‘evenwichtige inkomensverdeling’.

1.

----

Vandaag was er in de Tweede Kamer een debat over de koopkracht van ouderen. Het debat was aangevraagd door 50PLUS. Ik mocht daarom als eerste het woord voeren. Dit was mijn inbreng:

“Deze minister en ook zijn collega’s herhalen keer op keer, dat een ‘evenwichtige inkomensverdeling’ een belangrijke randvoorwaarde van het kabinetsbeleid is. En steeds hoor ik verwijzingen naar gemiddelden, statistieken en medianen die best redelijk zouden uitpakken voor ouderen.

Voorzitter, wij moeten ons niet blindstaren op gunstige gemiddelden, statistieken en ‘medianen’ die maar een deelwerkelijkheid vertellen. De werkelijke werkelijkheid is dat het in de portemonnee van veel mensen, en vooral die van ouderen, ongunstig uitpakt.

50PLUS is verontwaardigd als wij zien hoe dit kabinet invulling geeft aan die zogenaamde ‘evenwichtige inkomensverdeling’. Het beeld van de loonstrookjes van januari is voor werkenden gunstig. Fijn, maar voor het overgrote deel van de mensen die gewerkt hebben, de gepensioneerden, ongunstig. Want hoewel de AOW netto iets stijgt, gaan veel pensioenen er weer op achteruit. Onverteerbaar! En voor vroeggepensioneerden pakt het nog slechter uit.

De kloof tussen werkenden en niet-werkenden is sinds januari van dit jaar verder toegenomen. Twee voorbeelden op basis van recente Nibud-koopkrachtcijfers:

Je bent alleenstaande, werkend en je verdient € 20.000 bruto. Dan krijg je er 5,2% bij. In diezelfde situatie krijgt een AOW’er er 1% bij. Een verschil van 4,2 % in het nadeel van de gepensioneerde.

Nog een voorbeeld. Je bent alleenstaand, werkend en je verdient € 30.000 bruto. Dan krijg je er 3,7% bij. In diezelfde situatie gaat een alleenstaande AOW’er er 3.2% op achteruit. Een verschil van bijna 7% in het nadeel van de gepensioneerde. En dat in één kalenderjaar! En zo kan ik doorgaan, maar ik heb maar 3 minuten…

Het kabinet beloofde met het belastingplan lastenverlichting voor iedereen, maar voor veel ouderen is er absoluut geen sprake van verlichting. De minister geeft zelf toe dat ruim eenderde van de gepensioneerden op ‘nul’ blijft staan of in koopkracht zelfs achteruit sukkelen. Maar zelfs diegene die er iets op vooruit gaan, krijgen wel te maken met hogere huren, stijgende lokale lasten, hoger eigen risico, stijgende zorgkosten en ga zo maar door. Dat geldt voor dit jaar en omdat er structureel vrijwel niets geregeld is, gaan ze er volgend jaar nog verder op achteruit. En dan lezen ze vandaag in de kranten dat hun pensioenen dan ook nog gekort kunnen worden. Onverteerbaar voor 50PLUS! Hoe kán een sociaaldemocratische minister dat voor zijn rekening nemen?

Ouderen hebben volgens 50PLUS recht op een inkomensontwikkeling, vergelijkbaar met die van werkenden. Laten we het gewoon wat eerlijker verdelen! Is het kabinet voornemens iets te doen voor deze gepensioneerden?"

 

50PLUS diende drie moties in:

1.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat recente Nibud-cijfers van 2016 opnieuw overwegend wijzen op een voor gepensioneerden in vergelijking met werkenden aanzienlijk minder gunstige koopkrachtontwikkeling;

nodigt de regering uit op Prinsjesdag met concrete voorstellen te komen waarmee de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden in lijn wordt gebracht met die van werkenden,

En gaat over tot de orde van de dag,

Krol

2.

De Kamer,

overwegende dat het kabinet zelf staat voor een evenwichtige koopkrachtontwikkeling;

verzoekt de regering zo snel mogelijk maatregelen te nemen om de koopkrachtontwikkeling van alle gepensioneerden in 2016 in lijn te brengen met de koopkrachtontwikkeling van werkenden in 2016,

en gaat over tot de orde van de dag,

Krol

3.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat koopkrachteffecten van decentrale heffingen en kosten, waaronder (WMO-gerelateerde) zorgkosten onvoldoende worden meegenomen in het door de overheid gepresenteerde koopkrachtbeeld;

verzoekt de regering rond Prinsjesdag met voorstellen te komen hoe decentrale koopkrachteffecten meegenomen kunnen worden in het algemene koopkrachtbeeld,

en gaat over tot de orde van de dag,

Krol