Motie van de leden Nijkerken-de Haan en Vermeij over wegwerken van de achterstanden bij het UWV

Source: Ch.N.A. (Chantal) Nijkerken-de Haan i, published on Thursday, December 3 2015, 2:49.

Motie

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de WGA bedoeld is als een regeling gericht op werkhervatting;

Overwegende dat het UWV grote achterstanden heeft in de professionele herbeoordelingen van mensen bij wie een herstelprognose is gegeven door verzekeringsartsen;

Constaterende dat uit onderzoek van het UWV blijkt dat door de professionele herbeoordelingen de mate van arbeidsongeschiktheid in 62% van de gevallen verandert,

Overwegende dat de minister heeft aangegeven dat het UWV mede door budgetoverwegingen minder herbeoordelingen heeft kunnen uitvoeren,

Verzoekt de regering €10 miljoen beschikbaar te stellen aan het UWV als overheidsbijdrage voor het wegwerken van de achterstanden bij het UWV in 2016, te financieren uit re-integratiemiddelen arbeidsongeschiktheid,

En gaat over tot de orde van de dag,

Nijkerken-de Haan

Vermeij