Krachtige bestrijding ouderenwerkloosheid blijft nodig!

Source: H.C.M. (Henk) Krol i, published on Wednesday, November 4 2015.

De urgentie voor krachtige bestrijding van de ouderenwerkloosheid en begeleiding van werkzoekenden blijft onverminderd groot.

Bij het debat over het Arbeidsmarktbeleid diende 50PLUS de volgende motie in, om minister Asscher een steuntje in de rug te geven om werk te maken van het terugbrengen van de ‘menselijke maat’ bij het UWV - een wens die breed leeft bij cliënten van het UWV en het UWV zelf.

 

Overwegende dat het UWV door menigeen ervaren wordt als een ondoordringbaar digitaal bastion;

overwegende dat ook het UWV zelf het als frustrerend ervaart dat méér persoonlijk contact met cliënten niet mogelijk is;

overwegende dat mede hierdoor kansen op spoedige werkhervatting van werkzoekenden verkleind worden;

verzoekt de minister nog vóór de begrotingsbehandeling SZW met een concreet voorstel te komen, waardoor het persoonlijk contact en de persoonlijke begeleiding bij het vinden van werk substantieel geïntensiveerd kunnen worden

PvdA-collega Roos Vermeij diende mede namens mij een motie in om een ambassadeur aan te stellen die vooral de negatieve beeldvorming van de oudere werkzoekende en werknemer moet gaan aanpakken.

 

Constaterende dat de kans op langdurige werkloosheid bij oudere werknemers bijna twee keer zo groot is als gemiddeld;

constaterende dat de langdurige werkloosheid onder werknemers ouder dan 50 jaar geen conjunctureel, maar een structureel probleem is;

overwegende dat het sociaal onaanvaardbaar en economisch onverantwoord is om oudere werkzoekenden langdurig langs de zijlijn van de arbeidsmarkt te laten staan;

overwegende dat de arbeidsmarkcultuur ten opzichte van werkzoekende vijftigplussers slecht is en er bij veel werkgevers veel negatieve oordelen en percepties bestaan tegenover het aannemen van werknemers die ouder zijn dan 50 jaar;

overwegende dat een extern boegbeeld tegen ouderenwerkloosheid een verbindende rol kan spelen tussen bijvoorbeeld werkzoekenden, werkgevers en overheid en ook negatieve percepties met feiten kan weerleggen, en bijvoorbeeld goede voorbeelden van kleine en grote werkgevers die 50+-ers hebben aangenomen voor het voetlicht brengt,

verzoekt de regering spoedig over te gaan tot het zoeken en instellen van een boegbeeld, een ambassadeur ten behoeve van dit vraagstuk.

De motie van D66-collega Van Weyenberg gericht op het vergroten van arbeidskansen van oudere werkzoekenden heb ik van harte meegetekend.

 

Constaterende dat werkloze ouderen lastig weer een baan vinden,

overwegende dat ingezet beleid van overheid en sociale partners nog onvoldoende resultaat heeft,

verzoekt het kabinet om voor de begrotingsbehandeling SZW een voorstel naar de Kamer te sturen met aanvullende acties om de arbeidsmarktkansen van oudere werkzoekenden te verbeteren.