Brief Kamer; De Raming - Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34183 - Raming Tweede Kamer 2016.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten; Brief Kamer; De Raming
Document date 02-04-2015
Publication date 02-04-2015
Nummer KST341832
Reference 34183, nr. 2
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

34 183 Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Nr. 2 RAMING VAN DE UITGAVEN EN DE ONTVANGSTEN

Raming van de uitgaven (bedragen x € 1.000)

artikelnummer + omschrijving

realisatie

2014

begroting

2015

Raming1

2016

mjc

2017

mjc

2018

mjc

2019

mjc

2020

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees parlement

27.804

29.232

29.231

30.725

29.727

29.228

29.228

 • 01. 
  Schadeloosstelling, reiskosten en overige kosten

18.801

19.471

19.470

19.467

19.467

19.467

19.467

 • 02. 
  Pensioenen en wachtgelden

8.859

9.661

9.661

11.158

10.160

9.661

9.661

 • 03. 
  Schadeloosstelling leden Europees parlement

144

100

100

100

100

100

100

Ontvangsten

342

86

86

86

86

86

86

Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

92.525

101.565

97.875

97.887

95.573

94.571

94.571

 • 01. 
  Apparaatsuitgaven

61.760

70.105

66.778

64.103

63.893

63.891

63.891

 • 02. 
  Kennis en onderzoek

719

2.490

2.165

2.141

2.133

2.133

2.133

 • 03. 
  Publicatie officiële documenten

1.768

1.801

1.783

1.765

1.760

1.760

1.760

 • 04. 
  Fractiekosten

25.730

23.675

24.803

27.5563

25.473

24.473

24.473

 • 05. 
  Uitzending leden

333

435

431

426

425

425

425

 • 06. 
  Enquêtes

2.215

1.450

 • 07. 
  Bijdrage aan ProDemos

-

1.609

1.9154

1.896

1.889

1.889

1.889

Ontvangsten

4.385

4.966

4.966

4.966

4.966

4.966

4.966

 • 01. 
  Omzet Restaurantbedrijf

1.448

1.456

1.456

1.456

1.456

1.456

1.456

 • 02. 
  Diverse ontvangsten

2.937

3.510

3.510

3.510

3.510

3.510

3.510

Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.799

1.493

4.1785

1.464

1.459

1.459

1.459

 • 03. 
  Interparlementaire betrekkingen

1799

1.493

4.178

1.464

1.459

1.459

1.459

Ontvangsten

0

23

23

23

23

23

23

Noot 1

Inclusief aangemelde mutaties n.a.v. de Voorjaarsnota 2015, voorbereidingsmutaties en de taakstelling Rutte II.

Noot 2

Deze ontvangsten hebben betrekking op de verrekening van de neveninkomsten van de leden. Enkele jaren geleden werden hier ook de ingehouden pensioenpremies van de Leden verantwoord. Op dit moment worden deze pensioenpremies verrekend met de schadeloosstelling. De ontvangstenraming is bewust niet aangepast (verlaagd) aangezien het hier om een relatief laag bedrag gaat en daarnaast ook de uitgavenraming van de schadeloosstelling moet worden verlaagd.

Noot 3

Deze verhoging - en die in 2018 - houden verband met de geplande Tweede Kamerverkiezingen.

Noot 4

De oplopende inspanningsverplichting Rutte II wordt vanaf 2016 ook verwerkt op de bijdrage aan ProDemos.

Noot 5

De verhoging in 2016 houdt verband met Nederlandse EU-Voorzitterschap.


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.