Brief Kamer; Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten - Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34183 - Raming Tweede Kamer 2016.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten; Brief Kamer; Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
Document date 02-04-2015
Publication date 02-04-2015
Nummer KST341831
Reference 34183, nr. 1
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

34 183 Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Den Haag, 1 april 2015

«Het presidium maakt jaarlijks de raming van de in het volgende jaar voor de Kamer benodigde uitgaven op en zendt deze tijdig aan de Kamer ter vaststelling en aan de betrokken Minister.» Dit stelt artikel 10 van het Reglement van Orde. Met dit stuk bieden wij namens het presidium de Raming aan van de in het volgende jaar benodigde uitgaven, alsmede die van de in dat jaar te verkrijgen ontvangsten en van de meerjarencijfers.

De behandeling van de Raming van de Tweede Kamer heeft zich ontwikkeld tot een vast moment aan het einde van het vergaderjaar; een moment waarin niet alleen de begroting van de Kamer zelf wordt besproken, maar er is ook gelegenheid om met elkaar te spreken over de aard van de werkwijze, het functioneren van het politieke bedrijf maar ook de ambtelijke organisatie. Er wordt teruggekeken en de richting voor de toekomst wordt bepaald. Belangrijke informatie treft u aan in het document «De Staat van de Tweede Kamer» (Kamerstuk 34 183, nr. 4). Dit document beschrijft jaarlijks de ontwikkelingen in de Kamerwerkzaamheden aan de hand van meerjarige kengetallen. Belangrijk is daarbij om te zien dat na jaren van stijgende parlementaire activiteiten in 2014 op veel onderdelen stabilisatie of zelfs een daling zichtbaar is.

De ambtelijke organisatie zorgt ervoor dat de leden worden ondersteund bij de uitvoering van de kerntaken van de Tweede Kamer: controle en (mede)wetgeving.

Voor de invulling van de missie zijn drie kerntaken belangrijk:

  • • 
   de ambtelijke organisatie zorgt allereerst voor procedurele en inhoudelijke instrumenten ter ondersteuning van de leden, de plenaire vergaderingen en de commissies;
  • • 
   vervolgens heeft de ambtelijke organisatie de zorg voor de facilitaire ondersteuning van de commissies en de leden die aansluit bij de behoefte van Kamer;
  • • 
   en voorts is de ambtelijke organisatie verantwoordelijk voor het vastleggen, ontsluiten en publiceren van de werkzaamheden van de Kamer.

Naast de uitvoering van de kerntaken wordt jaarlijks een aantal bijzondere aandachtspunten benoemd. De aandachtspunten zijn in de afgelopen jaren steeds pregnanter naar voren gekomen als onderdeel waarmee de Voorzitter en het presidium van de Tweede Kamer sturing geven aan de keuzes die in de organisatie gemaakt worden. Dat wordt bijvoorbeeld expliciet zichtbaar doordat de aandachtspunten niet alleen meer zijn opgenomen in de toelichting op de Raming, maar ook naar voren komen in de aanbiedingsbrief bij de Raming.

Als aandachtspunten voor 2016 wil het presidium u het volgende voorstellen:

  • • 
   Voorzitterschap EU 1e helft 2016.
  • • 
   Veiligheid en beveiliging, zowel fysiek als digitaal.
  • • 
   Verdere digitalisering primair proces.
  • • 
   Implementatie aanbevelingen rapport: «Voorop in Europa».
  • • 
   Voorbereidingsactiviteiten rond de renovatie van het Binnenhofcomplex.
  • • 
   Implementatie van de besluitvorming op basis van het rapport van ABDTOPConsult.
  • • 
   200 jaar Staten-Generaal.

De volgorde van bovengenoemde punten is willekeurig. Een toelichting op deze aandachtspunten treft u aan in de memorie van toelichting op dit voorstel (Kamerstuk 34 183, nr. 3).

Voor de invulling van de aandachtspunten is het van belang zicht te hebben op de financiële ruimte. Het financieel beeld voor 2016 is gematigd positief; positief omdat de Tweede Kamer er in is geslaagd om invulling te geven aan de inspanningsverplichting zoals deze is overeengekomen met het kabinet. Ook in 2016 zijn naar verwachting voldoende middelen aanwezig voor de uitvoering van de reguliere activiteiten en de daarbij behorende materiële uitgaven en vervangingen.

Tegelijkertijd staat het financiële beeld voor 2016 in het teken van terughoudendheid. Hoewel de reguliere activiteiten niet in gevaar komen, is de ruimte voor investeringen niet groot. De investeringsruimte is geraamd op een bedrag van 2 à 2,5 miljoen euro. Deze ruimte is ontstaan als gevolg van de meerjarige doorwerking van de meevaller op de werkkostenregeling.

Vanaf 2016 heeft de Kamer zich gecommitteerd aan een inspanningsverplichting op basis van de bezuinigingstaakstelling die in het regeerakkoord van Rutte II is opgenomen. Het presidium denkt dit zonder aanvullende bezuinigingen te vinden binnen de voorgestelde Raming, dit in het licht van de (niet-structurele) financiële ruimte die is ontstaan als gevolg van de invoering van de werkkostenregeling. Voor 2017 en 2018 zullen bij de Ramingen voor die jaren keuzemogelijkheden worden voorgelegd zoals dat ook in het verleden is gebeurd.

Het indienen van structurele uitbreidingsclaims lijkt niet nodig en willen we u ontraden. Wel zal voor de extra uitgaven als gevolg van het Nederlands Voorzitterschap van de EU eenmalig externe financiering worden gezocht.

In de motie-Roemer (Kamerstuk 32 360, nr. 5) worden de uitgaven binnen het Rijk aan niet-formatief personeel begrensd op 10% van de gezamenlijke uitgaven op alle artikelen voor formatief en niet-formatief personeel. Concreet betekent dit dat de Tweede Kamer in een begrotingsjaar ongeveer € 4.000.000 mag uitgeven aan niet-formatief personeel. In 2014 is het de Tweede Kamer gelukt aan deze norm te voldoen.

Binnen de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer bevindt de Dienst Automatisering zich in een reorganisatie. Daarnaast zal de beveiliging van de Kamer extra aandacht verdienen. Het presidium tekent met nadruk aan dat verwacht moet worden dat de uitvoering van de motie-Roemer in 2016 ernstig onder druk komt te staan. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de voorgenomen gefaseerde uitbesteding van delen van de Dienst Automatisering ertoe leidt dat vacatures bij die dienst vooralsnog met tijdelijke, externe krachten worden opgevuld. Voorts leiden de extra interne beveiligingsmaatregelen eveneens tot extra druk op het uitbestedingsbudget.

Over het nu voorliggende begrotingsvoorstel heeft ambtelijk vooroverleg plaatsgevonden met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, A. Van Miltenburg

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, J.E. Biesheuvel-Vermeijden


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.