Nieuw leven voor verzekeraars

Source: Ministry of Finance (Fin) i, published on Thursday, March 5 2015, 12:01.

De onafhankelijke Commissie Verzekeraars, onder voorzitterschap van prof.dr. Casper de Vries, heeft op donderdag 5 maart 2015 haar onderzoeksresultaten aangeboden aan de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem.

Stand van zaken verzekeringssector: zorgelijk

De hoofdconclusie van de Commissie is dat de stand van zaken van de verzekeringssector, en dan vooral de levensector, zorgelijk is. De Commissie heeft zich dan ook op de problematiek binnen de levensector geconcentreerd. Deze komt voort uit een samenloop van lage rente, opkomst van concurrerende producten, te hoge kosten en de beschadigde reputatie van de sector door de problemen rond beleggingsverzekeringen. De Commissie verwacht dan ook dat de sector de komende jaren verder zal krimpen, ook qua werkgelegenheid. Dit biedt echter ook een kans voor de sector om zichzelf te herpakken en te innoveren met een productaanbod dat beter aansluit op de huidige maatschappelijke behoeftes.

Kansen voor verzekeraars

De Commissie ziet kansen voor verzekeraars in pensioenen met hoge mate van zekerheid voor de latere leeftijd, aangezien we allemaal veel ouder worden dan voorheen, en in flexibele pensioenproducten voor de groeiende groep van zzp’ers. Daarentegen meent de commissie dat de veel geprezen pensioenaanvulhypotheek maar beperkt soelaas kan bieden. Heldere communicatie over de voordelen en risico’s zijn hierbij cruciaal. De Commissie beveelt aan om de kracht van verzekeringsproducten op de markt voor pensioenen te benadrukken. Daar waar de markt vraagt om meer flexibiliteit, zoals ten aanzien van zzp’ers, nodigt de Commissie de overheid uit om meer flexibele producten in de regelgeving mogelijk te maken. Bijvoorbeeld een qua duur beperkte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Beleggingsverzekeringen: claimrisico verzekerbaar

De Commissie ziet voor de problematiek rond beleggingsverzekeringen mogelijkheden voor een decentrale marktgebaseerde oplossing. Een peiling van de internationale verzekeringsmarkt door een verzekeringsmakelaar wijst uit dat verzekeraars de mogelijkheid hebben om de claimrisico’s te verzekeren. Signalen zoals deze, de recent aangekondigde verkoop van verzekeraar Vivat (voorheen Reaal N.V.) en de beursgang van verzekeraar Nationale Nederlanden geven aan dat de claimrisico’s door de markt als beheersbaar worden ingeschat. Deze constatering is in het in het belang van alle polishouders en biedt ruimte tot verdere consolidatie van de sector.

Verzekeringsunie en dialoog

Tot slot vindt de Commissie het belangrijk dat de interne markt gestalte krijgt en beveelt daarom op termijn een centrale toezichtrol voor de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioensector EIOPA in een Verzekeringsunie aan. De Commissie meent tevens dat intensievere dialoog tussen toezichthouders en verzekeraars kan bijdragen aan beter wederzijds begrip, onder andere met betrekking tot de invulling van open normen in de toezichtswetgeving.

Achtergrondinformatie

Eind maart 2014 gaf het kabinet met de installatie van deze onafhankelijke commissie uitvoering aan een motie van PvdA-Kamerlid Nijboer om onderzoek te laten doen naar hoe de verzekeringssector zijn maatschappelijke rol toekomstbestendig kan vervullen. Deze rol bestaat onder meer uit het spreiden en beheersbaar maken van risico’s voor de consument en het verzorgen van langetermijninvesteringen in de economie. Naast prof.dr. Casper de Vries (hoogleraar monetaire economie aan Erasmus school of Economics) bestaat de Commissie uit prof.dr. Dirk Schoenmaker (decaan Duisenberg School of Finance en hoogleraar Finance, Banking & Insurance aan de Vrije Universiteit Amsterdam), drs. Jos Streppel (voorzitter van de Raad van Commissarissen van KPN en voormalig voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code) en mr. Ben Verhoeven (voormalig directeur wetgeving directe belastingen bij het ministerie van Financiën).

Documenten en publicaties