Vierde deelsessie Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa 2014

Source: Eerste Kamer i, published on Friday, October 3 2014.

Conflict in Oekraïne

Op maandag 29 september 2014 gaf senator Kox (SP) een toelichting op het Progress report waarin de Standing Committee (waarin de Voorzitter, ondervoorzitters, fractievoorzitters en voorzitters van de nationale delegaties zitting hebben) uiteen zet welke activiteiten zij ontplooit en welke besluiten zij heeft genomen. De Standing Committee heeft ad hoc commissies ingesteld die waarnemingsmissies zullen uitvoeren tijdens de parlements- en presidentsverkiezingen in Bulgarije (5 oktober), in Bosnië-Herzegovina (12 oktober), in Oekraïne (26 oktober) en in Tunesië (26 oktober en 12 november). In zijn terugblik op de maanden sinds de laatste vergaderweek in juni 2014 ging de heer Kox uitvoerig in op het conflict in en rond Oekraïne. Kox ging in op de rol die de Raad van Europa i had kunnen en zou moeten spelen om het conflict tussen te beëindigen. Hij wees erop dat het verbeteren van de betrekkingen met de Russische delegatie - wiens stemrecht in de PACE is ontnomen tot aan de eerste sessie in 2015 - mede afhankelijk is van de nakoming van de verplichtingen die Rusland als lid van de organisatie heeft.

De heer Kox stond ook stil bij de tragedie met vlucht MH17 die in Nederland een nationale schok veroorzaakte. Hij dankte de President van de Assemblee en de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa voor hun inspanningen. Deze hebben er mede toe geleid dat de stoffelijke overschotten snel naar Nederland konden worden overgebracht. De oorlogssituaties in Syrië en Irak en de toestand van mensenrechten in Azerbeidzjan vormden de laatste onderwerpen van aandacht van de heer Kox.

Verslechtering situatie

Zowel senator Kox (SP) als senator Franken (CDA) hebben deelgenomen aan een debat over de crisis in Oekraïne hebben. De heer Franken wees erop dat er veel is gebeurd sedert de derde plenaire sessie van de PACE in juni 2014: het conflict in Oekraïne is geëscaleerd, de situatie in het Midden-Oosten is verslechterd en zeer recent hebben acties plaatsgevonden van de coalition of the willing tegen IS. In het Oekraïne-conflict heeft de OVSE een leidende rol genomen en een staakt-het-vuren bewerkstelligd. De wereld is echter, aldus de heer Franken, ook geconfronteerd met het neerhalen van een passagiersvliegtuig, vlucht MH17, waardoor 298 mensen, onder wie 196 Nederlanders, het leven verloren. De heer Franken haalde in zijn bijdrage de speech aan van minister-president Rutte i voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties i. Hierin stelde Rutte onder andere dat de oorzaken van de ramp met de MH17 aan het licht moeten komen en dat zij die voor deze ramp verantwoordelijk zijn voor de rechter gebracht zullen moeten worden. De heer Franken besloot zijn bijdrage met een oproep aan de leden van de PACE om samen te werken omdat het hun plicht is onverdroten te werken aan een stabiele en vreedzame wereldorde.

De heer Kox stelde dat, ondanks de enorme ontreddering in Oekraïne het goede nieuws is dat er een begin van een bestand is, dat vooral dankzij de OVSE, maar ook door toedoen van de Raad van Europa achter de schermen, tot stand is gekomen. De heer Kox stemde in met de voorstellen om de gebeurtenissen in het land, in het bijzonder de politieke en humanitaire gevolgen van de crisis en de burgeroorlog, te onderzoeken en na te gaan hoe de bevolking die te boven kan komen. De heer Kox stelde verder dat ook de rol van andere spelers - de Russische Federatie, het Oekraïense leger, de EU, en de Verenigde Staten die de rellen in het Westen van Oekraïne heeft gesteund - moet worden onderzocht. De boodschap aan hen moet zijn dat ze het conflict niet moeten veroorzaken of verscherpen, maar moeten voorkomen of oplossen. Kox: "Een eeuw na het begin van de Eerste Wereldoorlog kunnen we niet toestaan dat zoiets opnieuw gebeurt. Wij zullen ons moeten herinneren waarom de Raad van Europa is opgericht en welke verplichtingen dat legt op de leden van deze Raad, die uiteindelijk verantwoordelijk zullen worden gehouden."

Opkomend neonazisme

In een debat over een rapport aan de Assemblee over acties tegen uitingen van neonazisme heeft senator Faber-Van de Klashorst (PVV) meegedeeld dat haar partij de zorgen over het opkomende Nazisme deelt. Zij wees erop dat er in de jaren '30 en '40 van de vorige eeuw sprake was van samenwerking tussen de Islam en Nazi-Duitsland die tot doel had de Joden te vernietigen. De Mufti van Jeruzalem (Al-Husaini) speelde daarin een belangrijke rol. In de huidige tijd is het gedachtegoed van deze moslim volop aanwezig in de Moslim Broederschap (de geestelijke vader van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking) die ook een stem heeft in de Verenigde Naties i, aldus mevrouw Faber. Zij noemde de Islam een totalitaire ideologie die geen ruimte laat voor diversiteit. De Islam is de grootste aanjager van antisemitisme en valt binnen de definitie van neonazisme zoals in het rapport opgenomen. Mevrouw Faber riep de vergadering op de ogen te openen voor de Islam die de gehele wereld de Sharia wil opleggen.

Vrouwenrechten binnen de Sharia

Aan een debat over vrouwenrechten en de vooruitzichten voor de Euro-Mediterrane samenwerking heeft senator Faber-Van de Klashorst (PVV) eveneens deelgenomen. Zij stelde dat de regimes van de landen die deelnemen aan de Organisatie voor Islamitische Samenwerking - Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte en Libië - het beeld proberen te scheppen dat zij opkomen voor verbetering van de positie van vrouwen en Europa daarover verhalen voorhoudt die het graag wil horen. Het doel van die organisatie is echter de samenleving te islamiseren en stapje voor stapje de Sharia in te voeren. De Sharia behelst ook familierecht, dat geen gelijkheid van mannen en vrouwen kent. Deze landen kunnen daarom, aldus mevrouw Faber, niet dienen als rolmodel in internationale organisaties, zoals de Organisatie voor Islamitische Samenwerking, die een geesteskind is van de Moslim Broederschap. Met steun van de VN kan deze organisatie uitgroeien tot het wereldkalifaat zonder dat de wereld zich dat bewust is, zo besloot mevrouw Faber.

Europese Ontwikkelingsbank i

Senator Elzinga (SP) is rapporteur van de PACE inzake OESO i-aangelegenheden en voorzitter van de subcommissie voor de betrekkingen met de OESO en de Europese Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa. Vanuit deze functie heeft hij deelgenomen aan een debat over het verslag van de OESO aan de PACE over de staat van de wereldeconomie in 2013 en 2014 en het werk van de OESO. Waar de groei in de Eurozone i nog erg magertjes is en die in de VS en Japan steviger lijkt aan te trekken, is het goed, aldus de heer Elzinga, dat de OESO veel nadruk legt op het stimuleren van inclusieve groei, groene banen, het bestrijden van ongelijkheid en armoede, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en nieuwe bronnen van groei. Voor de onderhandelingen over nieuwe regionale handelsakkoorden vroeg de heer Elzinga in het bijzonder de aandacht. Deze akkoorden gaan verder dan de bestaande multilaterale overeenkomsten en beogen diepgaande en allesomvattende integratie van markten. Enige zorgen zei de heer Elzinga wel te hebben over de beslotenheid waarin deze onderhandelingen plaatsvinden. Hij vroeg hoe ervoor wordt gezorgd dat alle "stakeholders" worden gehoord en dat aan de sociale en de maatschappelijke voorwaarden en doelstellingen hetzelfde gewicht wordt toegekend als aan de economische belangen.

Democratie in Georgië

Senator Kox (SP) heeft deelgenomen aan een debat over recente ontwikkelingen met betrekking tot het functioneren van de democratische instellingen in Georgië. Terwijl kan worden vastgesteld dat er functionerende democratische instellingen in dat land zijn, blijven er ernstige zorgen bestaan. In het verleden had zijn fractie er voor gewaarschuwd de ogen niet te sluiten voor het slechte functioneren van de democratie onder President Saakashvili, hoe populair deze ook was. Weliswaar hebben de nieuw gekozen President, de nieuwe regering en het nieuwe parlement verklaard zich te zullen inzetten voor het doorvoeren van verdere vernieuwingen en daarbij in het verleden gemaakte fouten niet te zullen herhalen, de realiteit laat echter zien dat Georgië nog lang geen volwaardige democratie kan worden genoemd, aldus de heer Kox. Het feit dat er op dit moment zo veel vroegere politici in de gevangenis zitten is een slecht teken. Het blijft de taak van de PACE Georgië met welgemeende kritiek te blijven ondersteunen, zo besloot de heer Kox zijn interventie.

Migrantenkinderen

In een debat over een rapport over alternatieve mogelijkheden voor het detineren van migrantenkinderen heeft senator Van Dijk (PVV) opgemerkt dat dit een belangrijk onderwerp is omdat iedereen begaan is met het lot van kinderen. De heer Van Dijk zei zich grote zorgen te maken over het feit dat vooral onvergezelde minderjarigen Europa weten te bereiken. Mensensmokkelaars en ouders met dubbele agenda's lijken daarvan het meest te profiteren. De heer Van Dijk bepleitte een aanpak die begint in het land van herkomst om te voorkomen dat het aantal (economische) immigranten in sommige landen, waaronder Nederland, en de daaraan verbonden kosten, blijven groeien.