Regeringsprogramma 1959

Source: Parlement.com.

Het regeringsprogramma i van het kabinet-De Quay i werd op 21 mei 1959 in de ministerraad i vastgesteld. Eerder hadden de fractievoorzitters van KVP i, VVD i, ARP i en CHU i ingestemd met de hoofdlijnen van het voorgenomen regeringsbeleid.

Belangrijke wijziging ten opzichte van het beleid van het vierde kabinet-Drees i was het verlaten van de geleide loonpolitiek, met algemene welvaartsronden. In plaats daarvan kwam er een gedifferentieerd loonbeleid, waarbij per bedrijfstak een verschillende verhoging van lonen en verbetering van arbeidsvoorwaarden mogelijk was.

Ten aanzien van Nieuw-Guinea bleef het zelfbeschikkingsrecht van de bevolking van dat landsdeel uitgangspunt. Er werd gewerkt aan verdere ontwikkeling van Nieuw-Guinea en aan zelfbestuur.

Andere punten waren:

 • waar mogelijk en mits economisch verantwoord kwamen er belastingverlagingen
 • consumentensubsidies op melk werden verminderd of afgeschaft, daarvoor vondt compensatie in de lonen plaats
 • particulier initiatief in de woningsector zou worden bevorderd, woningbouwverenigingen kregen grotere zelfstandigheid
 • onder meer door huurverhogingen moest er meer evenwicht komen in de woningmarkt; de verhogingen werden gecompenseerd
 • de huren werden geleidelijk (per regio en per huurklasse) geliberaliseerd
 • de positie van zwakkere regio's werd versterkt en er kwam een spreidingsbeleid voor overheidsdiensten
 • onderzoek naar toename van het aantal beroepsmilitairen en naar verkorting van de diensttijd
 • de parlementaire behandeling van de Mammoetwet (regeling voortgezet onderwijs) moest spoedig beginnen
 • er kwam een nieuwe regeling voor de gemeentefinanciën
 • er kwam een Algemene kinderbijslagwet
 • de Armenwet zou worden vervangen
 • er kwam een regeling voor de voetbaltoto, met een gemaximeerd prijzengeld
 • er kwam meer aandacht voor vorming, vrijetijdsbesteding en sport
 

Meer over