Strijden tegen armoede

Source: T. (Tunahan) Kuzu i, published on Thursday, December 6 2012, 17:02.

De cijfers van het SCP en CBS over armoede liegen er niet om en laten zien dat veel mensen in Nederland nog altijd in armoede leven. Hun aantal neemt zelfs toe. Daarom heeft de Partij van de Arbeid in dit regeerakkoord geld weten vrij te maken om armoede, met name onder kinderen, te bestrijden. De beste remedie tegen armoede is en blijft natuurlijk werk. Diegenen die in de bijstand zitten proberen we dan ook aan de slag te krijgen.

Jaarlijks publiceren SCP en CBS het Armoedesignalement. Dit rapport geeft de stand van zaken met betrekking tot armoede over het voorgaande jaar weer. De cijfers hebben dus betrekking op 2011 en liegen er niet om. Armoede in 2011 is fors gestegen. 656.000 huishoudens en 1,2 miljoen mensen moeten rondkomen van een laag inkomen. Onder niet-westerse allochtonen is de kans drie keer zo groot dat men in armoede geraakt. Armoedegroei is het hoogst bij zelfstandigen, werklozen en bijstandsontvangers.

De PvdA vindt het zorgelijk dat steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen of zelfs onder de armoedegrens terecht komen. Met name voor kinderen die in armoede leven heeft de PvdA aandacht. Daarom ben ik blij dat in het regeerakkoord 100 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor armoedebestrijding. De uitbreiding van de categoriale bijzondere bijstand voor gezinnen met kinderen in de vorm van een stadspas voor culturele, maatschappelijke en sportieve voorzieningen en aanvullende zorgverzekering is goed nieuws. Daarnaast wordt de overheidssteun aan het Jeugdsportfonds Nederland verlengd en de Sportimpuls wordt structureel verhoogd.

De mogelijkheden voor individuele bijzondere bijstand worden verruimd en de mogelijkheden voor categoriale bijzondere bijstand worden beperkt. Daarbij heeft de PvdA bijzondere aandacht voor werkenden met een laag inkomen en ouderen met klein pensioen. De effecten van de 100 miljoen euro die hiermee gemoeid is, zijn nu nog niet meegerekend in de cijfers van het SCP en CBS en zullen pas in 2014 zichtbaar zijn.

Uit de cijfers van het CPB blijkt verder dat de lage inkomens er qua koopkracht op vooruit gaan. Mensen in de bijstand die kunnen werken gaan we op weg helpen met behulp van de Participatiewet. Werk is immers de beste remedie tegen armoede.