Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Driessen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33369 - Initiatiefvoorstel Verruiming van de vrijheid van meningsuiting i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Driessen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet
Document date 18-09-2012
Publication date 18-09-2012
Nummer KST333692
Reference 33369, nr. 2
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

33 369 Voorstel van wet van het lid Driessen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de vrijheid van meningsuiting te verruimen en derhalve de strafbepalingen in het Wetboek van Strafrecht aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5, eerste lid, onder 4°, wordt de zinsnede «een der misdrijven omschreven in de artikelen 137c tot en met 137e,» vervangen door: een der misdrijven omschreven in de artikelen 137d tot en met 137e,.

B

Artikel 137c vervalt.

C

In artikel 137d, eerste lid, wordt «aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of» vervangen door: aanzet tot.

D

Artikel 137e, eerste lid, onder 1°, komt te luiden:

  • 1°. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, aanzet tot gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap;.

E

In artikel 137h wordt «137c tot en met 137g en 147a» vervangen door: 137d tot en met 137g en 147a.

ARTIKEL II

In artikel 6.2, eerste lid, van de Mediawet 2008 vervalt «137c,».

ARTIKEL III

In artikel 16, eerste lid, van de Wet subsidiëring politieke partijen wordt «de artikelen 137c, d, e, f of g» vervangen door: de artikelen 137d, 137e, 137f of 137g.

ARTIKEL IV

In artikel 51a, tweede lid, twintigste gedachtestreepje, van de Uitleveringswet wordt «137c tot en met 137e» vervangen door: 137d, 137e.

ARTIKEL V

In artikel 67, eerste lid, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering vervalt «137c, tweede lid,».

ARTIKEL VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.