Voorstel van wet - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal, strekkende tot de vermindering van het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33345 - Verminderen van het aantal leden van de Eerste en Tweede Kamer (Grondwet, eerste lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal, strekkende tot de vermindering van het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document date 06-09-2012
Publication date 06-09-2012
Nummer KST333452
Reference 33345, nr. 2
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 345

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal, strekkende tot de vermindering van het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal, strekkende tot de vermindering van het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Er bestaat grond het hierna in de artikelen II en III omschreven voorstel tot verandering in de Grondwet in overweging te nemen.

ARTIKEL II

Artikel 51 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het tweede lid wordt «honderdvijftig» vervangen door: honderd.
 • 2. 
  In het derde lid wordt «vijfenzeventig» vervangen door: vijftig.

ARTIKEL III

Aan de Grondwet wordt het volgende additionele artikel toegevoegd:

ARTIKEL V

 • 1. 
  Artikel 51, tweede lid, naar de tekst van 1983 blijft van kracht tot het tijdstip waarop na de inwerkingtreding van dit artikel de eerste samenkomst plaatsvindt van de nieuw gekozen Tweede Kamer.
 • 2. 
  Indien de eerste samenkomst van de nieuw gekozen Kamer binnen drie maanden na de inwerkingtreding van dit artikel plaatsvindt, blijft artikel 51, tweede lid, naar de tekst van 1983 van kracht tot het tijdstip van de daarop volgende eerste samenkomst van de nieuw gekozen Tweede Kamer.
 • 3. 
  Artikel 51, derde lid, naar de tekst van 1983 blijft van kracht tot het tijdstip waarop na de inwerkingtreding van dit artikel de eerste samenkomst plaatsvindt van de nieuw gekozen Eerste Kamer.
 • 4. 
  Indien de eerste samenkomst van de nieuw gekozen Eerste Kamer binnen drie maanden na de inwerkingtreding van dit artikel plaatsvindt, blijft artikel 51, derde lid, naar de tekst van 1983 van kracht tot het tijdstip van de daarop volgende eerste samenkomst van de nieuw gekozen Eerste Kamer.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.