Mantelzorger verdient duidelijkheid

Source: J. (Jetta) Klijnsma i, published on Thursday, July 19 2012, 16:04.

Veel mantelzorgers ervaren overbelasting. Om dit probleem het hoofd te bieden moet de communicatie tussen mantelzorgers en professionele zorgverleners worden verbeterd. Ik roep minister Schippers daarom op met een plan van aanpak te komen. Want mantelzorgers zijn en blijven ontzettend hard nodig.

Juist omdat mantelzorgers onmisbaar zijn, moeten de taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Ik kan me voortellen dat mantelzorgers nu vaak handelen uit frustratie, onder het mom van ‘als ik het niet doe, dan gebeurt het niet.’ Als hier duidelijke afspraken over zijn en er beter gecommuniceerd wordt met de zorgverleners, kan een mantelzorger met voldoening hulp blijven bieden.

Er moet een plan van aanpak komen om de communicatie tussen mantelzorgers en zorgverleners te verbeteren. Daartoe moet de minister met de belangenorganisaties van de mantelzorgers en de zorgondernemers om tafel. Als zij dit onderwerp scherp op de agenda zet, kan er echt iets verbeteren. Ik wil dat dit plan er ligt voordat we de volgende begroting voor Volksgezondheid behandelen.

Mijn vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport lees je hier:

  • Bent u op de hoogte van de resultaten van de meldactie van Mezzo, waaruit blijkt dat ongeveer 86 procent van de mantelzorgers zorg- en huishoudelijke taken uitvoert in het verpleegtehuis en veertig procent van de mantelzorgers dit dagelijks doet? Wat is uw reactie op dit bericht?
  • Wat vindt u van het feit dat 57 procent van de mantelzorgers zich verplicht voelt om taken uit te voeren in het verpleeghuis omdat zij het gevoel hebben dat hun naaste anders aandacht en zorg tekort komt? Denkt u dat mensen inderdaad tekort komen in een verpleeghuis en de zorg van mantelzorgers onmisbaar is?
  • Bent u het met mij eens dat veel mantelzorgers op dit moment overbelast (dreigen te) worden en dat dit voorkomen moet worden omdat mantelzorgers van grote waarde zijn in de zorg? Zo ja, welke mogelijkheden heeft u daartoe?
  • Bent u het eens met Mezzo dat betere communicatie tussen mantelzorgers en

professionals 'overbelasting' van mantelzorgers kan voorkomen? Zo ja, hoe gaat u hiervoor zorgen?

  • Bent u bereid de Kamer vóór de behandeling van de begroting 2013 een plan van aanpak te sturen waarin de rol van de mantelzorger, afbakening van taken en verantwoordelijkheden worden gedefinieerd en met name de mogelijkheden voor verbetering van de communicatie tussen mantelzorger en professionele zorgverleners nader wordt ingevuld?