CDA en Tweede Kamerverkiezingen 2012

Source: Parlement.com.

Het CDA i had bij de verkiezingen van 12 september Sybrand van Haersma Buma i als lijsttrekker. Het CDA haalde 13 zetels, daarvóór had de partij 21 zetels in de Tweede Kamer i. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Iedereen'.

1.

Verkiezingsprogramma 2012

Het CDA ging de verkiezingen in met het programma: 'Iedereen'. Het is vooral gericht op hervormingen om de samenleving klaar te maken voor de uitdagingen op de korte en middellange termijn. De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 i zijn:

Besparingen en belastingen

 • 25 miljard euro bezuinigingen, begrotingsevenwicht in 2017
 • Loonmatiging voor iedereen
 • Invoering bouwsparen; sparen eigen huis starters aantrekkelijker
 • Fiscale bonus bij versneld aflossen hypothecaire schuld
 • Werkgevers betalen eerste 6 maanden WW-uitkering
 • Het ontslagrecht wordt versoepeld
 • Uniform tarief inkomstenbelasting van 35%
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers
 • Bonussen bij banken maximaal drie maandsalarissen
 • AOW-leeftijd in 2015 naar 66 en in 2020 naar 67 jaar
 • Geen bezuinigingen meer op defensie

Gezondheidszorg

 • Alle niet zorgelementen verdwijnen uit de AWBZ
 • Wonen en verblijf betalen mensen zelf
 • Decentralisatie van AWBZ en jeugdzorg naar gemeenten
 • Wijkverpleegkundige als onderdeel van huisartsenpraktijk
 • Het PGB blijft bestaan
 • Verkleining van het basispakket
 • Mensen die levensmoe zijn extra ondersteunen
 • Orgaandonatie stimuleren
 • Stimuleren van innovatieve zorgverlening zoals e-Health
 • Ratificatie VN-verdrag rechten van mensen met een beperking

Veiligheid en justitie

 • Geen verkoop alcohol aan jongeren onder 18 jaar
 • Terugdringen van het aantal coffeeshops
 • Er komt adolescentenstrafrecht voor 15-23 jarigen
 • Hardere aanpak van cybercrime en kinderporno
 • Geen veruiming van de vrijheid van meningsuiting
 • Aantoonbaar en actief integratiebeleid
 • Behalen van inburgeringscursus is eis voor verblijfsvergunning
 • Kortere, duidelijkere en efficiëntere asielprocedures
 • Aanscherping van (taal)eisen voor (huwelijks)migranten
 • Behoefte arbeidsmarkt leidend bij toelaten arbeidsmigranten
 • Een gemeenschappelijk Europees asielbeleid is van belang

Overige zaken

 • Vrijheid van onderwijs wordt uitgebreid met didactische motieven
 • Onderzoek naar invoering 'tweestemmenstelsel'
 • Handhaving van het aantal volksvertegenwoordigers
 • De eurocrisis vraagt om verdere Europese coördinatie en integratie
 • Subsidiariteit mag in Europa niet uit het oog worden verloren
 • De EU gaat niet over het Nederlandse pensioenstelsel
 • De splitsing tussen NS en ProRail wordt ongedaan gemaakt
 • 14% duurzame energie en 20% CO2 reductie in 2020
 • Afval is een grondstof; 85% moet worden hergebruikt
 • Deelcertificaten worden ingevoerd; vakken op verschillen niveau's
 • Invoering van groep 0 voor 3-jarigen met taalachterstand

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten 2012

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.

 

Meer over