Prohibition on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal or thyrostatic action and of ▀-agonists - EU monitor

EU monitor
Wednesday, May 22, 2019
calendar

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

1.

Current status

The directive has been published on Mayá23,á1996 and entered into force on the same day.

2.

Key information

Official title Council Directive 96/22/EC of 29 April 1996 concerning the prohibition on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal or thyrostatic action and of ▀-agonists, and repealing Directives 81/602/EEC, 88/146/EEC and 88/299/EEC
Original proposal COM(1993)441 EN
EURlex-codeái 31996L0022
Legal instrument Directive
Addressee Member States of the European Union
Date of decision 29-04-1996
Publication in Official Journalái 23-05-1996
Entry into forceái 23-05-1996; Entry into force Date pub. See Art 15
01-07-1997; Application Art 13 See Art 13
Date of end of validity 31-12-9999

3.

Legislative text

RICHTLIJN 96/22/EG VAN DE RAAD van 29 april 1996 betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van Ô-agonisten en tot intrekking van de Richtlijnen 81/602/EEG, 88/146/EEG en 88/299/EEG

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitÚ (3),

Overwegende dat bij Richtlijn 81/602/EEG van de Raad (4) bepaalde stoffen met hormonale werking en stoffen met thyreostatische werking en bij Richtlijn 88/146/EEG (5) het gebruik van bepaalde stoffen met hormonale werking in de veehouderij zijn verboden, waarbij evenwel bepaalde afwijkingen werden toegelaten;

Overwegende dat bij Richtlijn 88/299/EEG (6) is bepaald onder welke voorwaarden mag worden afgeweken van het verbod op het handelsverkeer van bepaalde, in artikel 7 van Richtlijn 88/146/EEG omschreven categorieŰn dieren en van vlees daarvan;

Overwegende dat bepaalde stoffen met thyreostatische, respectievelijk oestrogene, androgene of gestagene werking voor de consument schadelijk kunnen zijn wegens de residuen ervan in het vlees of in andere levensmiddelen van dierlijke oorsprong; dat deze stoffen tevens afbreuk kunnen doen aan de kwaliteit van levensmiddelen van dierlijke oorsprong;

Overwegende dat nieuwe stoffen met anabole werking, bij voorbeeld Ô-agonisten, in de veehouderij onwettig worden gebruikt om de groei en de produktiviteit van de dieren te bevorderen;

Overwegende dat uit het onderzoek dat de Commissie in de periode 1990 tot en met 1992 in de Lid-Staten heeft verricht, blijkt dat in veehouderijkringen grote hoeveelheden Ô-agonisten beschikbaar zijn, hetgeen het illegale gebruik ervan in de hand werkt;

Overwegende dat oneigenlijk gebruik van Ô-agonisten de menselijke gezondheid ernstig in gevaar kan brengen; dat, in het belang van de consument, het houden, het toedienen aan dieren en het daartoe in de handel brengen van Ô-agonisten moeten worden verboden; dat voorts het houden, het toedienen aan dieren van welke soort dan ook en het in de handel brengen van stilbenen en stoffen met thyreostatische werking moeten worden verboden en dat voorts het gebruik van de andere stoffen dient te worden gereglementeerd;

Overwegende dat evenwel kan worden toegestaan dat geneesmiddelen op basis van Ô-agonisten voor volledig omschreven therapeutische doeleinden worden toegediend aan bepaalde categorieŰn runderen, paardachtigen en gezelschapsdieren;

Overwegende voorts dat alle consumenten zich onder dezelfde voorwaarden van vlees en van uit vlees bereide levensmiddelen moeten kunnen voorzien, waarbij de hun geboden produkten tegelijkertijd optimaal aan hun wensen en verwachtingen voldoen; dat dit, gelet op de bij de consumenten bestaande gevoeligheden, de afzetmogelijkheden voor deze produkten alleen maar ten goede kan komen;

Overwegende dat het gebruik van stoffen met hormonale werking voor mestdoeleinden verboden moet blijven; dat in de gevallen waarin bepaalde stoffen toch voor therapeutische of zo÷technische doeleinden mogen worden toegediend, een strikte controle vereist is om elke vorm van oneigenlijk gebruik te voorkomen;


More
This text has been adopted from EUR-Lex.

4.

Original proposal

 

5.

Sources and disclaimer

For further information you may want to consult the following sources that have been used to compile this dossier:

This dossier is compiled each night drawing from aforementioned sources through automated processes. We have invested a great deal in optimising the programming underlying these processes. However, we cannot guarantee the sources we draw our information from nor the resulting dossier are without fault.

 

6.

Full version

This page is also available in a full version containing the summary of legislation, the legal context, de Europese rechtsgrond, other dossiers related to the dossier at hand and finally the related cases of the European Court of Justice.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.